Wyjaśnienia do SWZ z dnia 25.01.2022r


Data wyjaśnienia: 25.01.2022

Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych i na terenach zewnętrznych przy budynkach[..] Numer referencyjny: ZZP.360.32.2021


 

Wrocław, 25.01.2022 r.

ZZP.360.32.2021.5.NM

 

Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą  „Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych i na terenach zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych  wraz z myciem okien nieotwieralnych, stanowiących własność TBS Wrocław Spółka z o.o. położonych we Wrocławiu oraz w  budynkach biurowych i na terenach zewnętrznych w zasobach TBS Wrocław” , Zamówienie podzielone na cztery części.

 

Zamawiający w trybie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 dokonuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

 

 

Pytanie nr 1: Wnoszę o wyjaśnienie treści swz w związku z zapisem

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

a. 30 000,00 złotych (słownie : trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) dla części 1 i 2

b. 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) dla części 3.

 

proszę o wskazanie czy wadium należy złożyć, w przypadku składania oferty TYLKO na zad 1 lub TYLKO na zad 2 po 15tysięcy na każde z zadań, czy po 30 tysięcy na każde z zadań. Tym samym czy składając ofertę na zadanie 1 i 2 łącznie, wadium wynosi 60tysięcy czy 30tysięcy.

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że wadium ustanawia się dla każdej części odrębnie, w związku z powyższym wadium dla części 1 wynosi 30 000 złotych, dla części 2 wynosi 30 000 złotych, dla części 3: 15 000 złotych. Dla części 4 nie ustanowiono wadium.

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium stanowiące sumę kwot wadium przypisanych dla danej części tj. dla części 1 i 2 kwotę 60 000 złotych.

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania nie powodują zmiany SWZ oraz terminu składania ofert.

Komisja przetargowa w składzie:

Kinga Balawender– Przewodniczący Komisji

Natalia Miłostan – Sekretarz Komisji

Halina Bareła – Członek Komisji

Katarzyna Bularz - Członek Komisji

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu