Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wstęp deklaracji

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tbs-wroclaw.com (dostępnej również pod domeną internetową www.tbs.wroc.pl). 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2017 r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.02.2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • brakuje opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG;
 • brakuje audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • filmy opublikowane na stronie internetowej nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego;

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL;
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów;

Wyłączenia

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. plik opisujący schemat organizacyjny Spółki;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
 • starsze wersje tekstów zamieszczonych w serwisie nie zawsze są napisane w sposób wolny od języka typowo urzędowego. W nowszych dokumentach dodawanych na stronę internetową Spółki staramy się używać prostego języka, unikając trudnego słownictwa lub np. zwrotów czysto technicznych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; 
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 16.12.2020 r. 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.01.2023 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Godziątkowska-Hojka
E-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl
Telefon: +48 (71) 325-33-38 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. 
Adres: ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław
E-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl
Telefon: +48 (71)325 33 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej;
 • rozmiar czcionki zastosowanej na stronie internetowej można zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) za pomocą mechanizmu wbudowanego w przeglądarkę internetową. 

Dostępność architektoniczna

Biuro Spółki przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104 we Wrocławiu

Biuro jest dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Do biura można wejść przez rampę dla osób poruszających się np. na wózkach inwalidzkich. Miejsca obsługi spraw Klientów znajdują się na parterze budynku, odpowiednio szerokich dla osób z ograniczoną mobilnością. Na tym piętrze znajduje się toaleta dla klientów, łatwo dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze biura Spółki przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104 we Wrocławiu. Z tyłu budynku biurowego znajduje się parking — bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. 

Dojazd do Biura Spółki przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104 we Wrocławiu jest możliwy komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek to „Czajkowskiego“, obsługiwany przez linie: A (przystanek na życzenie), 116, 119. 

Biuro Spółki przy ul. Tylnej 14

Biuro jest dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Do biura można wejść przez rampę dla osób poruszających się np. na wózkach inwalidzkich. Miejsca obsługi spraw Klientów znajdują się na parterze budynku, odpowiednio szerokich dla osób z ograniczoną mobilnością. Na tym piętrze znajduje się toaleta dla klientów, łatwo dostępna dla osób z niepełnosprawnością. 

Sekretariat dla klientów znajduje się na parterze biura Spółki przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu. 

Dojazd do Biura Spółki przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu jest możliwy komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek to „Psie Pole“, obsługiwany przez linie MPK: D, N, 121, 128, 130, 131, 141, 150, 151 oraz linie strefowe: 904, 911, 914, 921, 924, 936.

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu