Warunki wynajmu w TBS

Najemcą lokalu w TBS Wrocław może zostać osoba fizyczna, która:

  • nie posiada tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu,
  • osiąga dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania ( w przypadku zbyt niskich dochodów przyszły najemca  wskazuje osobę trzecią, która przystąpi do zobowiązania najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego),
  • wpłaci, po zawarciu umowy partycypacyjnej, do 30 proc. wartości kosztów budowy wybranego lokalu,
  • wpłaci, w ciągu 7 dni przed podpisaniem umowy najmu, kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości miesięcznego czynszu (w starszych zasobach 12-krotnego).

Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, o ile wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

O dochodzie

Poniżej wyliczyliśmy kwoty (w zł) dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w oparciu o aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie dolnośląskim w 2018 r. z godnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2019 poz. 2195).

Dopuszczalna wysokość dochodów na gospodarstwo domowe przy umowach najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (ul. Pakistańska /Birmańska- Brochów oraz  ul. T. Brzozy/ M.Berga-Nowe Żerniki) i lokali gminnych Stabłowice II, III, IV, lokale MOPS , Leśnica

jednoosobowe

6 438,95 zł 

dwuosobowe

9 336,48 zł

trzyosobowe

11 268,16

czteroosobowe

13 199,85

pięcioosobowe

15 453,48 

        sześcioosobowe i więcej

17 707,11

 

Dopuszczalna wysokość dochodów na gospodarstwo domowe przy umowach najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków  o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.

 

jednoosobowe

 7 324,31 zł

dwuosobowe

10 812,07 zł

trzyosobowe

13 253,51 zł

czteroosobowe

15 694,94 zł

pięcioosobowe

18 136,38 zł

sześcioosobowe i więcej

20 577,81 zł

 
 
* zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. O dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1182 ze zmianami) za dochód uważa się wszelkie przychody po  odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Orientacyjne koszty związane z najmem mieszkania

Kwota partycypacji

Jest to jednorazowa wpłata do 30% kosztów budowy przedsięwzięcia uiszczana w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Partycypacyjnej, czyli przed rozpoczęciem budowy mieszkania, zwykle około 18 miesięcy przed jego zasiedleniem. Kwota partycypacji jest waloryzowana i zwracana wpłacającemu, gdy ten np. zdecyduje się rozwiązać umowę najmu. 

Kwota partycypacji jest każdorazowo wyliczana dla konkretnego mieszkania.

Kaucja mieszkaniowa

Jednokrotność miesięcznego czynszu mieszkania, wpłacana przed zawarciem umowy najmu, zwykle 7 dni przed zasiedleniem mieszkania. Kaucja jest waloryzowana i zwracana najemcy po rozwiązaniu umowy, jeśli najemca nie zalegał z zapłatą czynszu. 

Przykładowo: kaucja za mieszkanie o powierzchni ok. 50 m.kw. wyniesie ok. 795 zł (50 m.kw. x 15,9 zł x 1 miesiąc).

Koszty użytkowania lokalu

Przykładowo, przy stawce czynszu wynoszącej 15,90 zł za 1 m.kw. mieszkania + koszty użytkowania (ogrzewanie, woda, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi)

opłata z tytułu najmu wyniesie około:

1) mieszkanie o powierzchni 36 m.kw. (1 pokój + kuchnia)

kaucja mieszkaniowa -  ok. 572,4 zł
572,4 zł czynszu najmu + 200-300 zł kosztów użytkowania (dla 1-2 osób w gospodarstwie domowym)

2) 
mieszkanie o powierzchni 50 m.kw. (2 pokoje + kuchnia lub 2 pokoje i aneksem kuchenny)

kaucja mieszkaniowa -  ok. 795 zł
795 zł czynszu najmu + 350-450 zł kosztów użytkowania (dla 2-3 osób w gospodarstwie domowym)

​3) mieszkanie o powierzchni 60 m.kw. (3 pokoje + kuchnia lub 3 pokoje z aneksem kuchenny)

kaucja mieszkaniowa -  ok. 954 zł
954 zł czynszu najmu + 500-600 zł kosztów użytkowania (dla 3- 4 osób w gospodarstwie domowym)

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu