Zasady wyboru najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych

 
Zasady wyboru kolejnych najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o. (dla lokali mieszkalnych, których umowa najmu została wypowiedziana od dnia 1 września 2020 r.):
 
1. Po ukazaniu się na stronie www.tbs-wroclaw.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Wrocław sp. z o.o. ogłoszenia o zwalnianym lokalu mieszkalnym, osoby zainteresowane składają wniosek o najem na druku zamieszczonym w treści ogłoszenia, wraz z załącznikami. Czasowo - w sytuacjach zwiększonego ryzyka zakażeń w okresie pandemii - ogłoszenia związane z wyborem najemców na lokale mieszkalne będą umieszczane wyłącznie na stronie internetowej www.tbs-wroclaw.com.pl.

2. Wniosek o najem wraz z dokumentami można składać osobiście, przesyłką pocztową na adres TBS Wrocław sp. z o.o. lub drogą elektroniczną na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl. TBS Wrocław sp. z o.o. wskazuje, że czasowo - z uwagi na zwiększone ryzyko zakażeń w okresie pandemii - możliwość składania wniosku o najem osobiście i pocztą może zostać zawieszona. W takim przypadku składanie wniosków i odwołań, o których mowa w ust. 17, będzie możliwe jedynie drogą elektroniczną.

3. Wniosek przekazywany drogą elektroniczną należy wysyłać wyłącznie w formacie .DOC lub .PDF. W tytule wiadomości e-mailowej należy podać numer ogłoszenia, którego wniosek dotyczy. 

4. Do wniosku składanego na piśmie należy dołączyć kopię zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego i kopię zaświadczenia o niepełnosprawności, a do wniosku składanego w formie elektronicznej skany wymienionych wyżej dokumentów. 

5. Kryterium minimalnego dochodu, które musi spełnić wnioskodawca/cy, zostało określone w tabeli nr 1 w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy/wnioskodawców (czynsz oznacza kwotę podaną w ogłoszeniu, bez opłat za media).
 
 
Jeśli wnioskodawca nie będzie spełniał wskazanego w tabeli 1 kryterium minimalnego dochodu, może on wskazać nie więcej niż jedną osobę jako poręczyciela, przy czym w takim przypadku wnioskodawca musi uzyskiwać dochód netto co najmniej w wysokości wskazanego w ogłoszeniu czynszu dla lokalu, a osoba wskazana jako poręczyciel musi uzyskiwać miesięczny dochód netto w wysokości sumy jednego czynszu wskazanego w ogłoszeniu dla lokalu oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się nabór na lokal. Poręczyciel potwierdza swój dochód oświadczeniem zamieszczonym we wniosku. 

6. Najemcą lokalu mieszkalnego w zasobie TBS Wrocław sp. z o.o. może zostać wnioskodawca spełniający wymogi ustawowe wskazane w ogłoszeniu oraz wskazane w tabeli 1 kryterium minimalnego dochodu. W przypadku wpłynięcia wniosków w liczbie większej niż jeden, o wyborze najemcy zdecydują punkty przyznawane za dodatkowe kryteria określone w tabeli nr 2.
 
TABELA NR 2
 
 
7. W przypadku wyboru najemców na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pierwszeństwo w podpisaniu umowy najmu takiego lokalu mają wnioskodawcy spełniający wskazane w tabeli nr 2 pkt. 3 kryterium niepełnosprawności. W sytuacji, kiedy wniosku o najem nie złoży żaden wnioskodawca spełniający kryterium niepełnosprawności lub wnioski o najem złoży więcej wnioskodawców spełniających kryterium niepełnosprawności, o wyborze najemcy decyduje liczba punktów określona w tabeli nr 2. 

8. Dokumentami akceptowanymi przez TBS Wrocław Sp. z o.o. potwierdzającymi wypełnienie dodatkowych kryteriów w wyborze na najemcę są następujące dokumenty i oświadczenia:
a) kryterium rozliczania przez najemcę podatku dochodowego we Wrocławiu – zaświadczenie o dochodach wydane przez urząd skarbowy z siedzibą we Wrocławiu (za wyjątkiem Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu),
b) kryterium niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej przez wnioskodawcę do zamieszkania, bądź ważna legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wydane przez powiatowy (miejski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
c) kryterium wielodzietności – oświadczenie wnioskodawcy we wniosku wskazujące nr PESEL dzieci wnioskodawcy;
d) kryterium zwolnienia lokalu gminnego – złożone we wniosku zobowiązanie wnioskodawcy do rozwiązania umowy najmu lokalu w zasobach Gminy Wrocław i oświadczenie o niezaleganiu wobec gminy z tytułu czynszu;
e) kryterium wieku wykazywane  na podstawie wskazanego we wniosku nr PESEL wnioskodawcy;
f) kryterium aktywności w TBS Wrocław sp. z o.o. – oświadczenie wnioskodawcy złożone we wniosku, weryfikowane na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę.

9. Warunkiem zarejestrowania wniosku przez pracownika Biura Obsługi Klienta jest wpisanie we wniosku numeru ogłoszenia i adresu mieszkania, którego dotyczy wniosek oraz dołączenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego.  Pozostała treść wniosku będzie weryfikowana na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. O niezarejestrowaniu wniosku pracownik Biura Obsługi Klienta informuje wnioskodawcę.

10. W przypadku, gdy wniosek jest składany osobiście, potwierdzenie zarejestrowania wniosku bądź informacja o odmowie jego rejestracji są przekazywane wnioskodawcy w chwili jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek jest składany drogą elektroniczną lub pocztą, potwierdzenie zarejestrowania wniosku lub informacja o odmowie rejestracji są przesyłane na adres e-mail podany we wniosku. Informacja o zarejestrowaniu wniosku zawiera numer rejestracji w dzienniku wpływu wniosków o najem oraz numer wpisu na liście wniosków wpływających na dane ogłoszenie.

11. Po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu, wnioski o najem lokalu zostają przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową.

12. Komisja dokonuje wyboru kolejnego najemcy zwalnianego lokalu spośród osób, które złożyły wnioski i załączyły wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniają wymogi ustawowe i kryterium minimalnego dochodu dla najemców lokali mieszkalnych w TBS Wrocław Sp. z o. o.

13. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową w kolejności numerycznej publikowanych ogłoszeń. 

14. W przypadku, gdy wnioskodawcy uzyskają równą liczbę punktów za spełnienie kryteriów wskazanych w tabeli nr 2, wybór najemcy następuje na podstawie kolejności wpływu wniosku do siedziby Spółki, o którym mowa w ust. 1.

15. Wniosek osoby/osób wybranych przez Komisję Mieszkaniową na najemcę lokalu mieszkalnego w zakończonej procedurze nie będzie rozpatrywany w kolejnych procedurach wyboru najemcy do chwili upływu terminu zawarcia przez wnioskodawcę/wnioskodawców umowy najmu lokalu lub do chwili rezygnacji przez wnioskodawcę z zawarcia umowy najmu.  

16. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki wyboru wyłonionego przez Komisję Mieszkaniową najemcy przedmiotowego lokalu, wyniki zakończonej procedury obejmujące: wykaz wniosków spełniających warunki wyboru najemcy zwalnianego lokalu zgodnie 
z uzyskanymi przez wnioski punktami, a w przypadku określonym w ust. 14 według kolejności wpływu wniosków do TBS Wrocław sp. z o.o., wykaz wniosków niespełniających warunków wyboru najemcy oraz wskazanie wniosku kandydata wyłonionego na najemcę danego lokalu, zostają ogłoszone na stronie www.tbs-wroclaw.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki (z zastrzeżeniem możliwości czasowego ograniczenia publikowania wyników na tablicy ogłoszeń, zgodnie z ust. 1). 

17. Osoby, których wniosek został zarejestrowany w związku z danym ogłoszeniem o zwalnianym lokalu, mogą złożyć odwołanie do Zarządu TBS Wrocław sp. z o.o. od wskazanych powyżej opublikowanych ustaleń Komisji Mieszkaniowej, w formie pisemnej na adres TBS Wrocław sp. z o.o. lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl w terminie 3 dni roboczych, od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach procedury wyboru, o którym mowa w ust. 16,  do godziny 15:30 ostatniego dnia terminu na wniesienie odwołań, z zastrzeżeniem, że decyduje chwila wpływu odwołania do TBS Wrocław sp. z o.o. W celu uniknięcia wątpliwości: dzień opublikowania ustaleń Komisji Mieszkaniowej nie wlicza się do terminu na wniesienie odwołania.

18. Odwołania od wyników wyboru na najemcę lokalu zostaną indywidualnie rozpatrzone przez Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 17. 
 
19. Osoba wybrana jako najemca zwolnionego lokalu zostaje zaproszona do siedziby Spółki w celu zawarcia umowy partycypacyjnej i umowy najmu. W przypadku złożenia we wniosku zobowiązania do zwolnienia lokalu mieszkalnego Gminy Wrocław, przyszły najemca zwolnionego lokalu zobowiązany jest przedstawić potwierdzone przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu: wypowiedzenie umowy najmu zajmowanego lokalu w zasobach Gminy Wrocław oraz zaświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Wrocław z zapłatą czynszu i opłat za taki lokal.  
 
20. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z najmu przez osobę wybraną w zakończonej procedurze lub odstąpienia przez Spółkę od zawarcia umowy najmu z wybranym wnioskodawcą z uwagi na złożenie nieprawdziwych oświadczeń bądź dokumentów lub nierozwiązania umowy najmu zajmowanego lokalu w zasobach Gminy Wrocław, oferta najmu przedmiotowego lokalu zostaje złożona kolejnej osobie/osobom znajdującym się w wykazie wyłonionych kandydatów określonym w Protokole z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. W przypadku, gdy osoba wybrana w zakończonej procedurze nie skontaktuje się z TBS Wrocław sp. z o.o. w terminie 4 dni roboczych od otrzymania oferty zawarcia umowy najmu, uznaje się, że osoba ta zrezygnowała z najmu.
 
Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu