Zasady wyboru najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych

Wyciąg z „Procedury wyboru najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o.o., co do których umowa najmu została wypowiedziana lub lokali, które zostały opróżnione i oddane do dyspozycji TBS Wrocław Sp. z o.o.”. 
 
Wybór najemcy dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o.o. odbywa się w jednym z czterech trybów:
  1. Opublikowania ogłoszenia o zwolnionym lokalu na stronie internetowej TBS Wrocław Sp. z o.o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
  2. Wskazania przez partycypanta nowego najemcy (stare zasady).
  3. Wskazania nowego najemcy przez osobę zwalniającą dany lokal, zmianę lokalu przez aktualnego najemcę lub zamianę lokali pomiędzy najemcami, za zgodą Zarządu TBS Wrocław Sp. z o.o. (dot. wskazania przez najemcę rozwiązującego umowę najmu, innej osoby jako nowego najemcy lokalu, jeżeli osoby objęte wskazaniem będą należeć do grupy: małżonek, małżonka, zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), a także pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha).
  4. Wskazanie nowego najemcy zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Wrocław.

Dział I: Publikowanie ogłoszenia o zwolnionym lokalu na stronie internetowej TBS Wrocław Sp. z o.o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki

B.    Warunki ustawowe i kryteria dodatkowe

  1. Na podstawie art. 30 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, TBS Wrocław może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:

1)    osoba ta oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2)    średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu nie może przekroczyć wysokości określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 lub 2a ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

  1. TBS Wrocław może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
    3.   Najemcą lokalu mieszkalnego w zasobie TBS Wrocław Sp. z o.o. może zostać wnioskodawca spełniający ww. wymogi ustawowe oraz wskazane w tabeli nr 1 kryterium minimalnego dochodu w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy/wnioskodawców (czynsz oznacza kwotę podaną w ogłoszeniu, bez opłat za media).
Tabela nr 1
 
Liczba osób
w gospodarstwie domowym
1 osoba 2 osoby  3 osoby 4 osoby  5 osób 6 osób 

Minimalny miesięczny dochód netto dla osób
ubiegających się o mieszkanie w TBS Wrocław na poszczególne gospodarstwa domowe (w zł)

3x czynsz 3x czynsz + 400 zł  3x czynsz + 800 zł 3x czynsz + 1400 zł  3x czynsz + 1800 zł  3x czynsz + 2400 zł

 

4. Jeśli wnioskodawca nie będzie spełniał wskazanego w tabeli nr 1 kryterium minimalnego dochodu, może on wskazać nie więcej niż jedną osobę jako poręczyciela, przy czym w takim przypadku wnioskodawca musi uzyskiwać dochód netto co najmniej w wysokości wskazanego w ogłoszeniu czynszu dla lokalu.
5. Jeżeli wnioskodawca we wniosku o najem wskaże „ZEROWY” dochód aktualny, wówczas będzie zobowiązany do wskazania dwóch poręczycieli.
6. Każdy z poręczycieli musi uzyskiwać miesięczny dochód netto w wysokości sumy jednego czynszu wskazanego w ogłoszeniu dla lokalu oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się nabór na lokal. Poręczyciel/e potwierdza/ją swój dochód oświadczeniem zamieszczonym we wniosku. 
7. Poręczyciel/e przystępuje/ją do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie/będą ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę na podstawie zawartej z TBS Wrocław umowy poręczenia.
8. W przypadku wpłynięcia wniosków w liczbie większej niż jeden, o wyborze najemcy zdecydują punkty przyznawane za dodatkowe kryteria określone w tabeli nr 2. W przypadku uzyskania przez kilku wnioskodawców takiej samej ilości punktów decyduje kolejność złożenia wniosków.
 
Tabela nr 2 — dodatkowe kryteria w wyborze na najemcę lokalu w TBS Wrocław Sp. z o.o. na rynek wtórny: 
 
Lp. Kryteria  Opis Liczba punktów za spełnienie kryterium
1.  Rozliczenie podatku dochodowego we Wrocławiu  dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczyli podatek dochodowy we Wrocławiu udokumentowany zaświadczeniem o dochodach wydanym przez urząd skarbowy (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu), w którym dane adresowe podatnika są jednocześnie informacją o miejscu rozliczenia podatku dochodowego. 35
2. Zwolnienie lokalu gminnego dotyczy wnioskodawców, którzy przed podpisaniem umowy najmu z TBS Wrocław Sp. z o.o. zobowiążą się rozwiązać dotychczas zawartą umowę najmu lokalu będącego w zasobie Gminy Wrocław oraz nie zalegają wobec Gminy Wrocław z tytułu czynszu i opłat za taki lokal, a także dołączą do wniosku o najem potwierdzenie w formie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do ww. lokalu gminnego (komunalnego, socjalnego) wydanego przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia 25
3.  Niepełnosprawność wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej do zamieszkania wraz z wnioskodawcą  dotyczy osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 100 ze zm.)  15
4.  Wielodzietność dotyczy rodziców (wnioskodawców) lub rodzica (wnioskodawcy) wychowującego trójkę i więcej dzieci małoletnich (do 18 roku życia) 15
5. Wiek dotyczy wnioskodawców, którzy w dniu złożenia wniosku o najem są w wieku 60 lat i więcej 15


9. Dokumentami akceptowanymi przez TBS Wrocław Sp. z o.o., potwierdzającymi spełnienie dodatkowych kryteriów w wyborze na najemcę są następujące dokumenty i oświadczenia:

1) kryterium rozliczania przez najemcę podatku dochodowego we Wrocławiu – zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez właściwy miejscowo urząd skarbowy, w którym dane adresowe podatnika są jednocześnie informacją o miejscu rozliczenia podatku dochodowego,
2) kryterium zwolnienia lokalu gminnego – złożone we wniosku zobowiązanie wnioskodawcy do rozwiązania umowy najmu lokalu w zasobach Gminy Wrocław i oświadczenie o niezaleganiu wobec gminy z tytułu czynszu oraz przedłożenie potwierdzenia o posiadaniu tytułu prawnego do ww. lokalu gminnego*,
3) kryterium niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej przez wnioskodawcę do zamieszkania, bądź ważna legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wydane przez powiatowy (miejski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**
4) kryterium wielodzietności – oświadczenie wnioskodawcy we wniosku wskazujące nr PESEL małoletnich dzieci wnioskodawcy,

5) kryterium wieku wykazywane na podstawie wskazanego we wniosku nr PESEL wnioskodawcy.

10. W przypadku wyboru najemców na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, pierwszeństwo w podpisaniu umowy najmu takiego lokalu mają wnioskodawcy spełniający wskazane w tabeli nr 2 pkt 3 kryterium niepełnosprawności. W sytuacji, kiedy wniosku o najem nie złoży żaden wnioskodawca spełniający kryterium niepełnosprawności lub wnioski o najem złoży więcej wnioskodawców spełniających kryterium niepełnosprawności, o wyborze najemcy decyduje liczba punktów określona w tabeli nr 2. 
 
* Należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do ww. lokalu gminnego (komunalnego, socjalnego).
** Orzeczenie musi być aktualne, w przypadku obcokrajowców przetłumaczone z języka obcego i poświadczone przez polski organ, który taką decyzję wydaje.
 

C. Przyjmowanie i składanie wniosków

1. Po ukazaniu się na stronie www.tbs-wroclaw.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. ogłoszenia o zwalnianym lokalu mieszkalnym, osoby zainteresowane składają wniosek o najem, na druku zamieszczonym w treści ogłoszenia wraz z załącznikami.
2. Wniosek o najem wraz z złącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl, osobiście lub przesyłką pocztową na adres TBS Wrocław Sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław.
3. Czasowo, z uwagi na zwiększone ryzyko zakażeń w okresie pandemii, możliwość składania wniosku o najem osobiście i pocztą może zostać zawieszona***. W takim przypadku składanie wniosków i odwołań będzie możliwe jedynie drogą elektroniczną.
4. Wniosek o najem wraz z załącznikami przekazywany drogą elektroniczną należy wysyłać w postaci nieskompresowanego pliku wyłącznie w formacie PDF, jako załącznik do wiadomości. Nieczytelne wnioski nie będą rejestrowane.
5. Do wniosku składanego osobiście lub drogą elektroniczną osoby ubiegające się o najem lokalu oraz osoby pełnoletnie zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania winni dołączyć kopię zaświadczenia o wysokości dochodów z właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Osoby z niepełnosprawnością powinny dodatkowo dołączyć kopię zaświadczenia o niepełnosprawności, osoby, które oświadczyły zwolnienie lokalu gminnego winne złożyć zaświadczenie z Urzędu/Jednostki Gminy o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu gminnego we Wrocławiu.
6. Warunkiem zarejestrowania wniosku przez pracownika Biura Obsługi Klienta jest wpisanie we wniosku przez wnioskodawcę:
- numeru ogłoszenia,
- adresu mieszkania, którego dotyczy wniosek,
- imienia/imion i nazwiska/nazwisk wnioskodawcy/ów,
- dołączenie zaświadczenia o wysokości dochodów z właściwego miejscowo urzędu skarbowego przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby pełnoletnie zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

7. W przypadku, gdy wnioskodawca stwierdzi, że wniosek nie został przez niego poprawnie wypełniony, dołączone dokumenty są błędne lub brak jest wymaganych dokumentów, powinien anulować zgłoszenie, a następnie przesłać poprawnie wypełniony wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w terminie podanym w ogłoszeniu. Wniosek rejestrowany jest jako nowy, według kolejności zgłoszeń.
8. Osoby wnioskujące na więcej niż jedno mieszkanie dostarczają komplet dokumentów w jednym e-mailu, osobnym dla każdego ogłoszenie.
9. O niezarejestrowaniu wniosku wnioskodawcę informuje pracownik BOL.
10. Zarejestrowanie wniosku nie świadczy o poprawności wypełnienia wniosku przez wnioskodawcę.
11. Pozostała treść wniosku wraz z załącznikami będzie weryfikowana na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej.
12. Wnioski o najem zwalnianego lokalu pracownik Biura Obsługi Klienta rejestruje w dzienniku wpływu wniosków o najem lokali zwalnianych, zapisując przy tym numer ogłoszenia, imię i nazwisko składających wniosek oraz datę i godzinę wpływu wniosku do Spółki.
13. Dodatkowo, dla każdego opublikowanego ogłoszenia pracownik BOL sporządza osobną listę według kolejności wpływu wniosków o najem, w której zapisuje numer dziennika, imię i nazwisko osób składających wniosek, datę i godzinę wpływu wniosku.
14. Po wpisaniu wniosku do rejestrów, pracownik BOL wysyła wnioskodawcy potwierdzenie o zarejestrowaniu wniosku na adres e-mail, z którego został przesłany wniosek. Informacja o zarejestrowaniu wniosku zawiera numer rejestracji w dzienniku wpływu wniosków o najem oraz numer wpisu na liście wniosków wpływających na dane ogłoszenie i numer ogłoszenia.
15. Osoby, które złożyły wniosek o najem osobiście w siedzibie Spółki, otrzymują potwierdzenie na podany we wniosku adres e-mail. Wnioski złożone osobiście rejestrowane są jako ostatnie z danej godziny i minuty, wnioski przesłane pocztą będą rejestrowane jako ostatnie w danym dniu.
16. Informacja o zarejestrowaniu wniosku zawiera: numer rejestracji w dzienniku - określonym w ust. 12, numer wpisu na liście wniosków - określonych w ust. 13 oraz numer ogłoszenia.
17. Po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu do składania wniosków o najem, pracownik Biura Obsługi Klienta przekazuje złożone wnioski wraz z listą, o której mowa w ust. 13, do Komisji Mieszkaniowej
18. Zarząd Spółki może w każdej chwili wstrzymać procedurę przyjmowania wniosków lub anulować dane ogłoszenie poprzez umieszczenia informacji publikowanej w sposób określony w ust. 1, wraz z podaniem przyczyny wstrzymania.

***  Do czasu zmiany przepisów epidemiczno-sanitarnych.

D. Prace Komisji Mieszkaniowej

1. Komisja Mieszkaniowa rozpatruje wnioski o najem lokalu według kolejności numerycznej publikowanych ogłoszeń.
2. Komisja dokonuje wyboru kolejnego najemcy zwalnianego lokalu spośród osób, które złożyły wnioski i załączyły wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniają wymogi ustawowe i kryterium minimalnego dochodu dla najemców lokali mieszkalnych w TBS Wrocław Sp. z o.o.
3. W przypadku, gdy wnioskodawcy uzyskają równą liczbę punktów za spełnienie kryteriów wskazanych w tabeli nr 2, wybór najemcy następuje na podstawie kolejności wpływu wniosku do siedziby Spółki.
4. W przypadku lokalu mieszkalnego przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością pierwszeństwo mają wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium niepełnosprawności.
5. Wniosek osoby/osób wyłonionej/ych przez Komisję Mieszkaniową na najemcę lokalu mieszkalnego w zakończonej procedurze nie będzie rozpatrywany w kolejnych procedurach wyboru najemcy do chwili upływu terminu zawarcia przez wnioskodawcę/wnioskodawców umowy najmu lokalu lub do chwili rezygnacji przez wnioskodawcę z zawarcia umowy najmu.
6. Najemca może starać się o zmianę mieszkania po upływie roku od dnia zawarcia umowy najmu zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru najemców.
7. Komisja Mieszkaniowa sprawdza złożone wnioski dla każdego ogłoszenia osobno pod względem:

1) poprawności wypełnienia złożonego wniosku i dołączenia wymaganych dokumentów,
2) spełnienia przez osoby składające wniosek warunków określonych 
w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.) oraz kryterium minimalnego dochodu,
3) sprawdzenie, czy wyłoniony kandydat nie został już wybrany na najemcę lokalu we wcześniej zakończonych procedurach wyboru najemców lokali zwalnianych,
4) wyliczenie uzyskanej przez wnioskodawcę, na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, liczby punktów za spełnienie poszczególnych dodatkowych kryteriów wyboru najemcy określonych w tabeli nr 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy lokal jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością pierwszeństwo mają wnioskodawcy spełniający kryterium niepełnosprawności, a punkty uzyskane na podstawie pozostałych kryteriów są uwzględniane w przypadku gdy wnioskodawców spełniających kryterium niepełnosprawności jest więcej lub nie ma w ogóle,
5) sporządzenie listy osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego zawierającej wykaz osób spełniających i niespełniających warunki wyboru najemcy zwalnianego lokalu oraz kandydata wyłonionego na najemcę według uzyskanych przez nich punktów za poszczególne dodatkowe kryteria wyboru, z zastrzeżeniem pkt. 6,
6) w przypadku, gdy kilku wnioskodawców uzyskało taką samą ilość punktów za dodatkowe kryteria wyboru najemcy, także w przypadku wnioskodawców spełniających kryterium niepełnosprawności w procedurze wyboru na lokal przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, miejsce na wykazie wniosków ustala się na podstawie kolejności wpływu wniosków do Spółki,
7) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji wraz z listami wymienionymi w pkt. 5 i przedłożenie ich Zarządowi Spółki celem wyrażenia zgody na ich publikację. 
(…)

E. Publikacja wyników i tryb odwoławczy

1. Komisja przekazuje listę Zarządowi Spółki wnioskując o jej publikację. Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki na publikację wyników ogłoszeń, protokół Komisji Mieszkaniowej wraz z listami, w wersji oryginalnej zostaje przekazany do BOL. BOL umieszcza „Listę osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego” na stronie internetowej Spółki www.tbs-wroclaw.com.pl oraz udostępnia listę w siedzibie Spółki, na okres trzech dni roboczych. Dzień opublikowania list nie wlicza się do terminu na wniesienie odwołań.
1a. Osobie wytypowanej jako kandydata na najemcę z ww. listy zostanie udostępniony lokal mieszkalny do obejrzenia w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, iż powyższe musi być poprzedzone zgodą najemcy zdającego lokal.
2. Ogłoszenie list z wynikami powinno zawierać pouczenie, że osoby, których wniosek w związku z danym ogłoszeniem został zarejestrowany, mogą złożyć odwołanie do Zarządu Spółki od publikowanych rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej oraz że ostateczna lista najemców dla danego ogłoszenia może ulec zmianie w wyniku rozpatrzenia przez Zarząd odwołania.
3  Osoby, których wniosek został zarejestrowany w związku z ogłoszeniem o zwalnianym lokalu, mogą złożyć odwołanie do Zarządu TBS Wrocław 
Sp. z o. o. od rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej dotyczących treści opublikowanych list. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres TBS Wrocław Sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl. Termin na wniesienie odwołania wynosi 3 dni robocze od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w rozdziale E ust. 1. Odwołania będą przyjmowane do godz. 15:00. W przypadku odwołań wysyłanych drogą pocztową lub drogą elektroniczną przyjmuje się, że termin został dochowany, jeśli korespondencja wpłynie do siedziby Spółki w terminie, o którym mowa powyżej.
4. Odwołanie do Zarządu Spółki od wyników wyboru na najemcę lokalu mieszkalnego, kierowane jest do kancelarii Spółki, a następnie, niezwłocznie przekazywane do Komisji Mieszkaniowej oraz BOL i rozpatrywane według poniższej procedury:

a) Komisja Mieszkaniowa na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu odwołania, bada zasadność odwołania i w razie zaistnienia przesłanek do zmian swojego rozstrzygnięcia dokonuje zmian na listach osób wytypowanych do podpisania umów najmu lokali mieszkalnych, o czym bezzwłocznie informuje Zarząd Spółki,
b) W przypadku braku przesłanek do zmiany rozstrzygnięcia Komisji, Komisja Mieszkaniowa przedkłada Zarządowi Spółki do zatwierdzenia „Listę osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego”,
c) Zarząd Spółki rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni roboczych od daty wpływu odwołania,
d) W przypadku wniesienia odwołania od wyboru najemcy dla danego lokalu, do czasu rozpatrzenia odwołania przez Zarząd Spółki zostaje wstrzymana procedura określona w rozdziale F ust. 1, o czym pracownik Biura Obsługi Lokali Mieszkalnych informuje wnioskodawcę wybranego w procedurze,
e) Komisja Mieszkaniowa rozpatruje odwołanie i przygotowuje odpowiedź merytoryczną, którą BOL przesyła do osoby odwołującej się,
f) Po zakończeniu procedury odwoławczej Komisja Mieszkaniowa kieruje do Zarządu do zatwierdzenia „Listę osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego”,
g) Zatwierdzona przez Zarząd „Lista osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego” podana zostaje przez BOL do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki www.tbs-wroclaw.com.pl i udostępniona w siedzibie Spółki pod nazwą „Lista osób zatwierdzonych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego”.
5. Odwołania od decyzji w sprawie listy osób wytypowanych do podpisania umów najmu lokali mieszkalnych zatwierdzonych przez Zarząd rozpatruje Rada Nadzorcza, na najbliższym posiedzeniu. Odwołanie do Rady Nadzorczej należy przesłać w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
6. Po wyczerpaniu środków odwoławczych lub w przypadku braku odwołań, Komisja Mieszkaniowa przedkłada Zarządowi Spółki do zatwierdzenia „Listę osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego”. Zatwierdzone przez Zarząd „Listy osób wytypowanych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego” zostają przekazane do BOL, który publikuje listy na stronie internetowej Spółki www.tbs-wroclaw.com.pl oraz udostępnia je w siedzibie Spółki pod nazwą „Lista osób zatwierdzonych do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego”.

F. Podpisywanie umów

1. Po zatwierdzeniu wyboru przyszłego najemcy zwolnionego lokalu, uprawniony pracownik Biura Obsługi Lokali Mieszkalnych, po uzyskaniu telefonicznej akceptacji wyboru przez kandydata, sporządza umowę partycypacyjną i umowę najmu. W przypadku, gdy jednym z kryteriów, na podstawie którego najemca uzyskał punkty w procedurze wyboru, jest rezygnacja z lokalu gminnego (komunalnego, socjalnego) wynajmowanego od Gminy Wrocław, warunkiem zawarcia umowy najmu jest wypowiedzenie umowy najmu zajmowanego lokalu gminnego potwierdzone przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

(…)

3. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z najmu przez osobę wytypowaną lub zatwierdzoną w procedurze, bądź też niezawarcia umowy najmu z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (w szczególności nieskontaktowania się osoby wybranej ze Spółką w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Spółkę oferty najmu, złożenia nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń, niespełnienia przez wnioskodawcę lub osobę przez niego wskazaną kryteriów do zawarcia umowy najmu określonych w ustawie o TBS lub nieprzedstawienia wypowiedzenia umowy najmu lokalu w zasobach Gminy Wrocław), pracownik Biura Obsługi Lokali Mieszkalnych składa ofertę najmu kolejnej/nym osobie/osobom, zgodnie  z uzyskaną liczbą punktów znajdującej/cym się w wykazie wniosków spełniających warunki wyboru najemcy zwalnianego lokalu dla danego ogłoszenia, jednocześnie aktualizując „Ewidencje wyłonionych najemców lokali mieszkalnych”.
4. W przypadku osób, które złożyły wnioski w kilku toczących się procedurach, obowiązuje zasada, że wniosek osoby/osób, która została/y już wybrana/e jako najemca/cy zwolnionego lokalu w zakończonej wcześniej procedurze wyboru, nie będzie rozpatrywany w kolejnych procedurach wyboru do chwili podpisania przez wnioskodawcę umowy najmu lub rezygnacji przez niego z podpisania umowy najmu.

(…)

Dział III Wskazanie nowego najemcy przez osobę zwalniającą lokal lub zamiana/zmiana lokalu za zgodą Zarządu Spółki TBS Wrocław

1. Z ważnych powodów Zarząd Spółki może podjąć decyzję o nieprowadzeniu wyboru najemcy na dany lokal, zgodnie z procedurą zatwierdzoną w niniejszej uchwale, w szczególności w przypadkach:

- przeznaczenia lokalu na wypełnienie zobowiązań Spółki wynikających z zawartych porozumień z Gminą Wrocław lub innymi podmiotami, 
- wskazania przez najemcę rozwiązującego umowę najmu, innej osoby jako nowego najemcy lokalu, jeżeli osoby objęte wskazaniem będą należeć do grupy: małżonek, małżonka, zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), a także pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Osoby wskazane winne spełniać warunki ustawowe obowiązujące w TBS Wrocław Sp. z o.o., 
- zmiany/zamiany lokalu przez najemcę/ów TBS, którzy po upływie roku kalendarzowego od dnia podpisania z TBS Wrocław Sp. z o.o. umowy najmu na lokal mieszkalny stara/ją się o zmianę/zamianę lokalu na inny w zasobach TBS Wrocław Sp. z o.o.:

a) wnioski o zmianę/zamianę lokalu należy składać drogą elektroniczną na adres tbs@tbs-wroclaw.com.pl, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: TBS Wrocław Sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej procedury,
b) wnioski o zmianę/zamianę lokalu będą rejestrowane Rejestrze wniosków o zamianę lokalu i rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Spółki,
c) w treści składanego wniosku najemca powinien określić przyczynę złożenia wniosku o zamianę, określić kryteria dotyczące lokalu, który chciałby wynająć w wyniku zmiany, 
d) osobie składającej wniosek o zmianę lokalu zostaną przedstawione maksymalnie trzy oferty mieszkań, 
e) po dokonaniu oględzin wskazanych lokali, wnioskodawca w ciągu dwóch dni winien poinformować Spółkę o swojej decyzji, brak informacji  będzie potraktowany jako rezygnacja z wyboru mieszkania, 
f) jeśli osoba, która złożyła wniosek o zamianę lokalu po dokonaniu oględzin trzech lokali wskazanych przez Spółkę, zgodnie z kryteriami wskazanym we wniosku zrezygnuje, Spółka jest uprawniona do wykreślenia wniosku z rejestru wniosków o zamianę lokalu,
g) Najemca TBS dokonujący zmiany/zamiany lokalu mieszkalnego z mniejszego na większy zobowiązany będą do dokonania dopłaty różnicy kwoty partycypacji przypadającej na nowy lokal, a zwaloryzowaną kwotą partycypacji przypadającą na lokal dotychczas zajmowany, w terminie wyznaczonym przez Spółkę. W przypadku wystąpienia nadpłaty związanej z zmianą/zamianą lokalu z większego na mniejszy, wynikająca z powyższej różnicy, nadpłata zostanie przekazana na wskazane konto osoby wnioskującej o zamianę.

2. Niezwłocznie po złożeniu przez najemcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego bądź po jego opróżnieniu, pracownik Biura Obsługi Lokali zawiadamia Dział Techniczny i Biuro Zarzadzania Nieruchomościami o konieczności dokonania wizji lokalnej, obejmującej ocenę stanu i wyposażenia technicznego zwalnianego lokalu.
3. Wnioskodawca musi spełniać warunki ustawowe oraz kryterium minimalnego dochodu, jakie obowiązują w zasobach TBS Wrocław Sp. z o.o.
4. Jeśli wnioskodawca nie będzie spełniał wskazanego w tabeli nr 1 kryterium minimalnego dochodu, może on wskazać nie więcej niż jedną osobę jako poręczyciela, przy czym w takim przypadku wnioskodawca musi uzyskiwać dochód netto co najmniej w wysokości wskazanego ww. tabeli czynszu dla lokalu.
5. Jeżeli wnioskodawca we wniosku o najem wskaże aktualny dochód „ZEROWY” wówczas będzie zobowiązany do wskazania dwóch poręczycieli.
6. Każdy z Poręczycieli musi uzyskiwać miesięczny dochód netto w wysokości sumy jednego czynszu dla lokalu oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się nabór na lokal. Poręczycie/el potwierdza/ją swój dochód oświadczeniem zamieszczonym we wniosku.
7. Poręczyciel przystępuje do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę na podstawie zawartej z TBS Wrocław Sp. z o.o. umowy poręczenia.
8. Przyszły najemca wypełnia wniosek o najem zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dołącza zaświadczenie o wysokości dochodów właściwego miejscowo urzędu skarbowego wszystkich osób pełnoletnich wskazanych we wniosku.
9.  Pracownik BOL kieruje do Komisji Mieszkaniowej wniosek o najem przyszłego najemcy, który Komisja sprawdza pod względem:

a) poprawności wypełnienia złożonego wniosku i dołączenia wymaganych dokumentów (zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego),
b) spełnienia przez osoby wskazane przez BOL, warunków określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.) oraz kryterium minimalnego dochodu,
c) po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o zawarciu umowy na najem lokalu mieszkalnego, wniosek o najem kierowany jest do BOL, bez konieczności ponownego rozpatrywania go przez KM.

10. Pracownik BOL opiniuje wniosek i przekłada go do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki.
11. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Spółki, Pracownik BOL przygotowuje umowę partycypacyjną oraz zawiadomienie o wpłacie kaucji zabezpieczającej w wysokości 1-krotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonej według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
12. Po dokonaniu wpłaty kwoty partycypacyjnej oraz kaucji zabezpieczającej, pracownik BOL przygotowuje umowę najmu i powiadamia przyszłego najemcę o terminie jej podpisania.

(…)

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu