Wyjaśnienia do SWZ z dnia 24.01.2022r


Data wyjaśnienia: 24.01.2022

Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych i na terenach zewnętrznych przy budynkach[..] Numer referencyjny: ZZP.360.32.2021


 

Wrocław, 24.01.2022 r.

ZZP.360.32.2021.6.NM

 

Wykonawcy w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą  „Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych i na terenach zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych  wraz z myciem okien nieotwieralnych, stanowiących własność TBS Wrocław Spółka z o.o. położonych we Wrocławiu oraz w  budynkach biurowych i na terenach zewnętrznych w zasobach TBS Wrocław” , Zamówienie podzielone na cztery części.

 

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 dokonuje zmiany oczywistej omyłki pisarskiej w Rozdziale XV Wymagania dotyczące wadium w pkt 6

 

Było:

 

6)   beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Opera Wrocławska

 

Jest:

 

6)   beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

 

W pozostałym zakresie dokumenty zamówienia nie ulegają zmianie.

Zmiana nie wpływa na wydłużenie terminu składania ofert.

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej

Natalia Miłostan

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu