Aktualności

Wakacje kredytowe dla TBS - wykaz działań TBS Wrocław w procesie legislacyjnym

Wakacje kredytowe dla TBS - wykaz działań TBS Wrocław w procesie legislacyjnym 17.06.2022

W odpowiedzi na pytania, które do nas wpłynęły, przedstawiamy wykaz działań TBS Wrocław w pracach nad przepisami ustawy o „wakacjach kredytowych“, w której ostatecznie znalazły się przepisy obejmujące towarzystwa budownictwa społecznego w Polsce. 

W dniu 29 marca 2022 r. Polska Izba Gospodarcza TBS zwróciła się do wszystkich należących do niej towarzystw budownictwa społecznego (a więc także do TBS Wrocław) o przedstawienie informacji:

  • w jaki sposób wzrosły koszty TBS-ów w Polsce w związku z rosnącym poziomem stóp procentowych,
  • jaki jest wzrost rat kredytów spłacanych przez TBS-y w Polsce w związku z rosnącym poziomem stóp procentowych,
  • w jaki sposób rosnące koszty (w tym koszty spłaty kredytów) przełożą się lub przełożyły w 2022 r. na wzrost czynszów w TBS-ach w Polsce. 

Po zebraniu tych informacji, z udziałem m.in. TBS Wrocław podjęto dalsze działania - zgodnie z następującym harmonogramem: 

  • 24 kwietnia 2022 r.: informacje przekazane Polskiej Izbie Gospodarczej TBS przez należące do niej TBS-y zostały przedstawione Panu Piotrowi Uścińskiemu, Ministrowi Rozwoju i Technologii.
  • 5 maja 2022 r.: przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej TBS odbyli spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, poświęcone rosnącym kosztom TBS-ów w Polsce w związku z rosnącymi kosztami m.in. spłaty kredytów i propozycjami rozwiązań prawnych służących do rozwiązania tego problemu. Te propozycje to: 
  1. zawieszenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego - na wniosek kredytobiorcy (np. TBS Wrocław) spłaty kredytu udzielonego na budowę mieszkań powstałych np. w systemie TBS, w ramach finansowania zwrotnego lub ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
  2. wprowadzenie w ten sposób mechanizmu zawieszenia spłat rat kredytu na okres nie dłuższy niż cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r., trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r., dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r. (łącznie nie dłużej niż 8 miesięcy). Wszystko po to, aby na czas obowiązywania zawieszenia spłaty kredytu, kredytobiorca nie musiał płacić rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wynikających z umowy.
  3. wprowadzenie tych przepisów w taki sposób, aby zaczęły obowiązywać jeszcze w 2022 r., co umożliwi szybką weryfikację stawek czynszu w TBS-ach i ich obniżenie. 
  • 17 maja 2022 r.: do Sejmu wpłynął projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, uwzględniający ustalenia Polskiej Izby Gospodarczej TBS oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
  • przełom maja i czerwca br.: Zarząd TBS Wrocław spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji wprowadzenia zmian w prawie, które będą odpowiedzią na rosnące koszty TBS-ów wynikające m.in. ze wzrostu kosztów spłaty kredytów. Spotkanie dotyczyło ustawy “o pomocy kredytobiorcom”, ale także innych rozwiązań prawnych, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości. W toku prac legislacyjnych, podkomisja pracująca nad przepisami wprowadziła do projektu ustawy o “wakacjach kredytowych” regulacje dotyczące odsetek od kredytów spłacanych przez TBS-y, o które postulował TBS Wrocław po przedstawieniu projektu ustawy. Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy, który został dodany na etapie prac parlamentarnych, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będą naliczane odsetki.

Propozycje zmian w prawie zgłaszane przez Polską Izbę Gospodarczą TBS, dające towarzystwom budownictwa społecznego prawo do skorzystania z “wakacji kredytowych”, znalazły się w ustawie, która w dniu 9 czerwca 2022 r. została przyjęta przez Sejm. Art. 76 ustawy zawiera rozwiązania, o przyjęcie których zabiegał m.in. TBS Wrocław i Polska Izba Gospodarcza TBS.

Teraz ustawa musi przejść kolejne etapy procesu legislacyjnego i wejdzie w życie, jeśli podpisze ją Prezydent RP. Wtedy będzie możliwe przedstawienie przez TBS Wrocław swoim najemcom konkretnych rozwiązań w zakresie obniżenia czynszu za wynajem mieszkania od spółki. 

PRZECZYTAJ TEŻ:

Sejm zdecydował o ustawie o "pomocy dla kredytobiorców". To szansa na obniżkę czynszów w TBS WrocławZmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu