Wyjaśnienie z dnia 08.09.2021r


Data wyjaśnienia: 08.09.2021

Dotyczy:


Wrocław, 08.09. 2021 r.

 

 

Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wymiana stolarki budowlanej w lokalach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.” znak postępowania ZZP.360.12.2021

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129.) w związku z pytaniami, które wpłynęły w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie nr  1:

Proszę o wyjaśnienie Formularza do wyceny z Przetargu na wymianę drzwi numer postępowania:ZZP.360.12.2021

Najprawdopodobniej w formularzu skradł się błąd i w komórce L:2

Zamiast :”Cena jednostkowa netto za komplet drzwi opisanych w kolumnie 7 i 8”

Powinna być „Cena jednostkowa netto za komplet drzwi opisanych w kolumnie 6 i 7”

Jeżeli w komórce M:2

Cena łączna netto liczymy (11=8+9+10)

W tym przypadku podwójnie policzylibyśmy kolumnę nr 8.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawia zaistniałą omyłkę w Formularzu wyceny stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ.

W  kolumnie 10

jest

„Cena jednostkowa netto za komplet drzwi opisanych w kolumnie  7 i 8”

a powinno być

„Cena jednostkowa netto za komplet drzwi opisanych w kolumnie 6 i 7”

 

Zamawiający zamieszcza poprawiony Formularz wyceny w miejsce dotychczasowego załącznika nr 1.1.

Komisja Przetargowa

Plik do pobrania (załącznik 1.1 poprawiony)

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu