ul. Prochowicka 15

                                                                                                                                        Wrocław, dnia 27.11.2023 r.

OGŁOSZENIE NR 77/2023

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Prochowicka 15 we Wrocławiu (osiedle Leśnica) o powierzchni 56,88 m², składający się z:

 1. Przedpokoju                                                5,91 m ²
 2. Pokoju                                                       13,17 m ²
 3. Pokoju                                                       17,38 m ²
 4. Kuchni                                                        12,52 m ²
 5. Łazienki                                                       6,73 m ²
 6. Pom. gospodarczego                                  1,17 m ²

Mieszkanie położone jest na III piętrze w czterokondygnacyjnym budynku bez windy. Wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe z kotłowni lokalnej). Do mieszkania przynależą dwa balkony.

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Spółka TBS Wrocław jest w trakcie pozyskiwania świadectwa energetycznego na dany budynek. W związku z okresem przejściowym, przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej, nastąpi niezwłocznie po jego uzyskaniu wyłonionemu najemcy ww. lokalu.

Szczegółowy opis lokalu:

Przedpokój: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój o pow. 13,17 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój o pow. 17,38 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym, zabudowa ściany z cegiełki;

Kuchnia: zlewozmywak z szafką, bateria zlewozmywakowa, kuchenka elektryczna  z piekarnikiem, na podłodze wykładzina PCV, pozostałe ściany w kolorze białym;

Łazienka: płytki ceramiczne na podłodze, wanna z zabudowie z płytek ceramicznych z baterią wannową, umywalka z baterią umywalkową, kompakt WC, płytki ceramiczne na ścianie do sufitu, pozostałe ściany w kolorze białym, suszarka nad wanną, parawan szklany nawannowy;

Pomieszczenie gospodarcze: na podłodze wykładzina PCV, ściany w kolorze białym, zabudowa meblowa;

Lokal mieszkalny nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Rzut mieszkania.

Przewidywany termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę: grudzień 2023/styczeń 2024r.

Obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 17,35 zł. Wysokość czynszu najmu wynosi 986,87 zł i opłaty niezależne (zaliczki na: zimną wodę i ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi) – ok. 300 – 350 zł.

Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29a Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 154 693,62 zł. Ponadto przyszły najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 1– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 986,87 zł.

Kryteria ustawowe:

 1.  Na podstawie art. 30 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, Spółka może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:
 1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie m. Wrocławia
 2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie może przekroczyć dochodu przedstawionego w tabeli nr 1.
 1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

 

TABELA NR 1. Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

Dla inwestycji, których lokale mieszkalne zostały wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do 30.09.2009 r. – art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Liczba osób w
gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza
1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o:

 

5%

 

55%

 

90%

 

125%

 

160%

 

195%

Maksymalny dochód* gospodarstwa domowego w zł

 10 335,21 zł

15 256,74 zł

18 701,81 zł

18 701,81 zł

18 701,81 zł

29 037,03 zł

*za dochód uważa się przychód pomniejszony m.in. o koszty uzyskania przychodu oraz składki ZUS zgodnie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 390).

 

Minimalny łączny dochód netto, jaki musi uzyskiwać przyszły Najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, został określony w tabeli nr 2.

TABELA NR 2. Minimalny dochód netto gospodarstwa domowego

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Minimalny miesięczny dochód netto dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS Wrocław
na poszczególne gospodarstwa w zł

3 x czynsz*

3 x czynsz*

+ 400 zł

3 x czynsz*

+ 800 zł

3 x czynsz*

+1 400 zł

3 x czynsz*

+ 1 800 zł

3 x czynsz*

+ 2 400 zł

                                                                                            *czynsz oznacza kwotę podaną w ogłoszeniu, bez opłat za media

Jeśli wnioskodawca nie będzie spełniał wskazanego w tabeli nr 2 kryterium minimalnego dochodu, może on wskazać nie więcej niż jedną osobę jako poręczyciela, przy czym w takim przypadku wnioskodawca musi uzyskiwać dochód netto co najmniej w wysokości wskazanego w ogłoszeniu czynszu dla lokalu, w przypadku wskazania ,,ZEROWEGO” dochodu aktualnego, wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania dwóch poręczycieli. Poręczyciel/e przystępuje/ją do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę na podstawie umowy poręczenia.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę zgodnie z ,,Procedurą wyboru najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o., co do których umowa najmu została wypowiedziana lub lokali, które zostały opróżnione i oddane do dyspozycji TBS Wrocław Sp. z o.o.” patrz wyciąg link.

Wymagane dokumenty:

Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

 • Wniosek o najem lokalu mieszkaniowego (pobierz:  wniosek .pdf)
 • Zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego przyjmowane są do dnia 04.12.2023 r. do godz. 15:00 .

Dokumenty przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki przy  ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu (osobiście, listownie lub mailowo), co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby Spółki po terminie, zostaną odrzucone.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres: ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl wyłącznie w jednym e-mailu w formacie .pdf.

Warunkiem zarejestrowania wniosku przez pracownika Biura Obsługi Klienta jest wpisanie we wniosku:

- numeru ogłoszenia

- adresu mieszkania, którego dotyczy wniosek

- imienia/imion i nazwiska/nazwisk wnioskodawcy/ów

- dołączenie zaświadczenia właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego  o wysokości dochodów wszystkich osób pełnoletnich wpisanych we wniosku

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, ponieważ w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku wnioskodawców o wyłonieniu na najemcę decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wybór kandydata przedmiotowego lokalu zostanie umieszczony na stronie TBS Wrocław (www.tbs-wroclaw.com.pl) w zakładce – Zostań Najemcą TBS – Sprawdź aktualną ofertę mieszkań w dniu 08.12.2023 r.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

71/325 28 95 i 71/325 33 38 wew. 100, 123, 124,125,126,127 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu