ul. K. Bieńkowskiego 20

Wrocław, dnia 28 listopada 2023 roku

OGŁOSZENIE NR 78/2023

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Kazimierza Bieńkowskiego 20 we Wrocławiu (osiedle Nowe Żerniki) o powierzchni 53,54 m2, składający się z:

 1. Przedpokoju                                                                8,61 m2
 2. Pokoju                                                                       12,47 m2
 3. Pokoju z aneksem kuchennym                                 27,41 m2
 4. Łazienki                                                                       5,05 m2

Mieszkanie z balkonem położone jest na III piętrze w czterokondygnacyjnym budynku z windą. Wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie z sieci cieplnej). Do mieszkania przynależy komórka lokatorska o powierzchni 4,56 m2. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowe mieszkanie posiada świadectwo charakterystyki energetycznej – link.

Szczegółowy opis lokalu:

Przedpokój, o pow. 8,61 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój, o pow. 12,47 m2: na podłodze panele podłogowe, rolety wewnętrzne w oknach, ściany w kolorze białym;

Pokój z aneksem kuchennym, o pow. 27,41 m2: na podłodze panele podłogowe, zlewozmywak z samodzielną szafką pod zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, kuchenna elektryczna z piekarnikiem, rolety wewnętrzne w oknach, ściany w kolorze białym;

Łazienka, o pow. 5,05 m2: na podłodze płytki ceramiczne, wanna z baterią wannową, umywalka z baterią umywalkową, kompakt WC, na ścianie częściowo płytki ceramiczne, reszta ścian w kolorze białym.

Lokal mieszkalny nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Rzut mieszkania

Przewidywany termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę: styczeń 2024 roku.

Obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 17,35 zł. Wysokość czynszu najmu wynosi 928,92 zł i opłaty niezależne (zaliczki na: zimną wodę i ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi) – ok. 300-400 .

Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29a Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 88 701,21 zł. Ponadto przyszły najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 1-krotnego miesięcznego czynszu – tj. 928,92 zł.

Kryteria ustawowe:

 1.  Na podstawie art. 30 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, Spółka może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:
 1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie m. Wrocławia
 2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie może przekroczyć dochodu przedstawionego w tabeli nr 1.
 1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy
  w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal,
  o którego wynajem się ubiega.

TABELA NR 1. Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

Dla inwestycji, których lokale mieszkalne zostały wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego – art. 30 ust 1 pkt 2a ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Liczba osób w
gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza
1,4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o:

100%

145%

175%

205%

240%

275%

Maksymalny dochód* gospodarstwa domowego w zł

9 186,86 zł

13 320,95 zł

16 077,01 zł

18 833,06 zł

22 048,46 zł

25 263,87 zł

*za dochód uważa się przychód pomniejszony m.in. o koszty uzyskania przychodu oraz składki ZUS zgodnie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 390).

Minimalny łączny dochód netto, jaki musi uzyskiwać przyszły Najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, został określony w tabeli nr 2.

TABELA NR 2. Minimalny dochód netto gospodarstwa domowego.

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Minimalny miesięczny dochód netto dla osób ubiegających
się o mieszkanie w TBS Wrocław na poszczególne gospodarstwa w zł

3 x czynsz*

3 x czynsz*

+ 400 zł

3 x czynsz*

+ 800 zł

3 x czynsz*

+1 400 zł

3 x czynsz*

+ 1 800 zł

3 x czynsz*

+ 2 400 zł

*czynsz oznacza kwotę podaną w ogłoszeniu, bez opłat za media

Jeśli wnioskodawca nie będzie spełniał wskazanego w tabeli nr 2 kryterium minimalnego dochodu, może on wskazać nie więcej niż jedną osobę jako poręczyciela, przy czym w takim przypadku wnioskodawca musi uzyskiwać dochód netto co najmniej w wysokości wskazanego w ogłoszeniu czynszu dla lokalu, w przypadku wskazania „ZEROWEGO” dochodu aktualnego, wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania dwóch poręczycieli. Poręczyciel/e przystępuje/ją do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę na podstawie umowy poręczenia.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę zgodnie z „Procedurą wyboru najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o., co do których umowa najmu została wypowiedziana lub lokali, które zostały opróżnione i oddane do dyspozycji TBS Wrocław Sp. z o.o.” patrz wyciąg link.

Wymagane dokumenty:

Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

 • Wniosek o najem lokalu mieszkaniowego (pobierz: wniosek .pdf)
 • Zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego przyjmowane są do dnia 05.12.2023 r. do godz. 1500.

Dokumenty przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu (osobiście, listownie lub mailowo), co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu a dostarczone do siedziby Spółki po terminie, zostaną odrzucone.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres: ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl wyłącznie w jednym e-mailu w formacie .pdf.

Warunkiem zarejestrowania wniosku przez pracownika Biura Obsługi Klienta jest wpisanie we wniosku:

- numeru ogłoszenia

- adresu mieszkania, którego dotyczy wniosek

- imienia/imion i nazwiska/nazwisk wnioskodawcy/ów

- dołączenie zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów wszystkich osób pełnoletnich wpisanych we wniosku

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, ponieważ w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku wnioskodawców o wyłonieniu na najemcę decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wybór kandydata przedmiotowego lokalu zostanie umieszczony na stronie TBS Wrocław (www.tbs-wroclaw.com.pl) w zakładce – Zostań Najemcą TBS – Sprawdź aktualną ofertę mieszkań w dniu 08.12.2023 r.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

71/325 28 95 i 71/325 33 38 wew. 100, 123, 124, 125, 126, 127 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu