Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

 

 

Wrocław, dnia 19.07.2019r.

 

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących  własność TBS Wrocław  Sp. z o.o.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2  ustawy Pzp  Zamawiający informuje, że   unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania nr 1 i w zakresie Zadania nr 2, na podstawie art. art.93.ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

1) Zadanie nr 1

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia Zadania nr 1

Po dokonaniu ponownego badania ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – oferta z najniższą cena tj. Oferta nr 2  złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum

MEGATHERM Sp. z o.o.

ul. Łączna 2, 45-940 Opole

i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANN-POL

ul. Olsztyńska 25,

45-260 Opole

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania nr 1

Cena oferty nr 2  wynosi: brutto 2 611 979,52 zł

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania nr 1 i którą podał bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi brutto 2 542 283, 31. zł

Ponieważ zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie Zadania nr 1  unieważnia postępowanie w zakresie  Zadania nr 1 na podstawie art.93.ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

    

2) Zadanie nr 2

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia Zadania nr 2

Po dokonaniu ponownego badania ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – oferta z najniższą cena tj. Oferta nr 2  złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum

ANN-POL – Inwestycje 3 Sp. z o.o.   ul. Łączna 2/C , 45-940 Opole

I ANN-POL Inwestycje Sp. z o.o.  ul. Bończyka 55, 45-705 Opole

przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania nr 2.

Cena oferty nr 2  wynosi: brutto 231 394,32 zł

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania nr 2 i którą podał bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi brutto 198 360,00 zł

Ponieważ zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie Zadania nr 2 unieważnia postępowanie w zakresie  Zadania nr 2 na podstawie art.93.ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Wrocław, dnia 03.06.2019r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących  własność TBS Wrocław  Sp. z o.o.

Działając na podstawie art.92 ust.2  ustawy Pzp  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu

1)  na część zamówienia  oznaczoną jako Zadanie nr 1, która dotyczy  wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia w budynkach mieszkalnych, garażach podziemnych i na terenach przyległych do tych budynków położonych we Wrocławiu

jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

CETERA Tomasz Cetera

ul. Kamienna 33/32

53-307 Wrocław

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu , oferta na podstawie kryterium oceny ofert , którym jest cena 100 % , otrzymała 100 pkt.

Zestawienie złożonych  ofert i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy

Punktacja

Kryterium cena 100%

1

ABC –SERVICE Sp. z o. o.

ul.  Bolesławiecka 15

53-614 Wrocław

83,20 pkt

2

Konsorcjum

MEGATHERM Sp. z o.o.

ul. Łączna 2, 45-940 Opole

i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

ANN-POL

ul. Olsztyńska 25,

45-260 Opole

95,50 pkt

 

3

 

 

CETERA Tomasz Cetera

ul. Kamienna 33/32

53-307 Wrocław

 

100 pkt

2)  na część zamówienia  oznaczoną jako Zadanie nr 2, która dotyczy  wykonywania usług sprzątania w budynkach biurowych i na terenach zewnętrznych przyległych  do tych budynków położonych we Wrocławiu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego nr 102/104 i ul. Tylnej nr 14.

jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

CETERA Tomasz Cetera

ul. Kamienna 33/32

53-307 Wrocław

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu , oferta na podstawie kryterium oceny ofert , którym jest cena 100 % , otrzymała 100 pkt.

 

Numer oferty

Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy

Punktacja

Kryterium cena 100%

1

ABC –SERVICE Sp. z o. o.

ul.  Bolesławiecka 15

53-614 Wrocław

62,40 pkt

2

Konsorcjum

ANN-POL – Inwestycje 3      Sp. z o.o.   ul. Łączna 2/C

45-940 Opole

i

ANN-POL Inwestycje           Sp. z o.o.  ul. Bończyka 55

45-705 Opole

71,40 pkt

 

3

 

 

CETERA Tomasz Cetera

ul. Kamienna 33/32

53-307 Wrocław

 

100 pkt

 

01

Ogłoszenie o zamówieniu

02

SIWZ

03

Załaczniki do SIWZ

04

Klucz publiczny zamówienia

05

Załącznik nr 10

06

Załącznik nr11

07

Załącznik do wyjaśnień SIWZ z dn.10.04.2019r

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu