Przebudowa drenażu opaskowego i remont izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnobrzeskiej nr 24-30 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 04.04.2018r.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

przebudowę drenażu opaskowego i remont  izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnobrzeskiej nr 24-30 we Wrocławiu.

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  że  w prowadzonym postępowaniu

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Kempa Spółka Cywilna

Siedlików 72

63-500 Ostrzeszów

W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Punktacja przyznana ofercie : 100 pkt – kryterium cena -100%

Zamawiający informuje, że zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


                 

 

                            Wrocław, dnia 22.03.2018r.

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa drenażu opaskowego i remont  izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnobrzeskiej nr 24-30 we Wrocławiu.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 22.03.2018r, o godz.11.15 w biurze Zamawiającego przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ), Zamawiający zamieszcza informacje podane podczas otwarcia ofert.

Kwota jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                       brutto  327 457,93 zł

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert , oferty złożyli  następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

 

Kempa S.C.

Siedlików 72

63-500 Ostrzeszów

 

385 012,61 zł

                                                                    

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

01

Ogłoszenie

02

SIWZ

03

Załączniki nr 1-8

04

Załączniki nr9

05

Załączniki nr 11

06

Załączniki nr 10

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu