Aktualności

Chemikalia składowane w garażu budynku na Nowych Żernikach - prośba do mieszkańców

Chemikalia składowane w garażu budynku na Nowych Żernikach - prośba do mieszkańców 14.03.2024

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z budynku na Nowych Żernikach, zwracamy się z ważną prośbą, aby nie składowali Państwo chemikaliów, mebli, opon itp. w garażu podziemnym. Jest to zarówno niezgodne z prawem, jak też niebezpieczne. 

Nasi pracownicy, którzy na bieżąco administrują budynkiem na Nowych Żernikach zauważyli, że garaż podziemny stał się miejscem do przechowywania np. mebli, rowerów, hulajnóg, kartonów, puszek z olejami do samochodów lub opon. A to tylko niektóre z naszych „odkryć“. Podkreślamy, że takie przekształcenie garażu w miejsce do składowania przedmiotów zwiększa ryzyko pożarowe w budynku. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy dochodzi np. do zwarcia instalacji elektrycznej w samochodzie zaparkowanym w garażu, a ogień może łatwo się rozprzestrzenić na składowane obok plastikowe hulajnogi lub na puszki z chemią, przez co może dojść do poważnego pożaru. 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć naszych „znalezisk“ z garażu podziemnego budynku na Nowych Żernikach:

Przypominamy, że składowanie takich przedmiotów jest niezgodne z przepisami prawa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

  • surowo zabronione jest składowanie materiałów palnych na klatkach schodowych i korytarzach – drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
  • na korytarzach i klatkach schodowych nie mogą znajdować się żadne przedmioty, które mogą stanowić utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratunkowej,
  • bezwzględnie zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w garażu, w komórkach lokatorskich, suszarni, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na balkonach i loggiach.

Przepisy krajowe mają odzwierciedlenie w zapisach Regulaminu Porządku Domowego w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. Podkreślamy, że każdy nasz mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania tych zasad. Precyzuje je paragraf 6 Regulaminu:

  • Wózkownie i rowerownie służą wyłącznie do przechowywania wózków i rowerów. Suszarnie przeznaczone są do suszenia prania. W wymienionych pomieszczeniach nie wolno przechowywać żadnych innych przedmiotów,
  • Przy korzystaniu z pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz piwnic i komórek najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Niedozwolone jest przechowywanie w ww. pomieszczeniach materiałów wybuchowych i łatwopalnych, palenia papierosów oraz używania otwartego ognia, 
  • Najemcy nie mogą przechowywać w korytarzach piwnicznych lub klatkach schodowych jakichkolwiek zbędnych przedmiotów czy zużytego sprzętu, gdyż powoduje to zagrożenie pożarowe oraz zablokowanie drogi ewakuacyjnej. 

Na TBS Wrocław — jako właścicielu i zarządcy budynku — spoczywa szczególna odpowiedzialność w zakresie Państwa bezpieczeństwa. Nie możemy przymykać oczu na niebezpieczne przedmioty składowane w garażu podziemnym, które w ogóle nie powinny tam się znaleźć.

Dlatego prosimy o ich usunięcie do 29 marca 2024 r. Po tym terminie, przedmioty pozostawione w garażu podziemnym zostaną potraktowane jako porzucone przez właściciela w zamiarze wyzbycia się własności (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego) i wyniesione z budynku. 

 

 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu