Aktualności

Mieszkania dla seniorów na osiedlu Nowe Żerniki - nabór wniosków osób zainteresowanych najem lokali w przypadku ich zwolnienia

Mieszkania dla seniorów na osiedlu Nowe Żerniki - nabór wniosków osób zainteresowanych najem lokali w przypadku ich zwolnienia 18.12.2023

W dniach 8 stycznia — 31 stycznia 2024 r. potrwa  nabór wniosków seniorów (tzn. osób, które ukończyły 60 rok życia) zainteresowanych wynajęciem mieszkania przeznaczonego dla osób w wieku senioralnym w budynku TBS Wrocław na osiedlu Nowe Żerniki, położonego przy ul. K. Bieńkowskiego 22 i ul. T. Brzozy 25 we Wrocławiu.

Nabór ma na celu opracowanie listy osób zainteresowanych najmem ww. lokali w przypadku ich zwolnienia w przyszłości np. w wyniku rezygnacji dotychczasowego najemcy.

O inwestycji

Budynek TBS Wrocław powstał na Nowych Żernikach, przy ul. Kazimierza Bieńkowskiego 22 i ul. Tadeusza Brzozy 25. Został oddany do użytku w styczniu 2020 r. Znajduje się w nim 57 mieszkań przeznaczonych dla seniorów: 1-pokojowych (o powierzchni od ok. 38 mkw. do ok. 43 mkw.) i 2-pokojowych (o powierzchni ok. 60 mkw.).

W budynku nie ma barier architektonicznych: wejścia znajdują się na poziomie parteru, a na klatkach schodowych zamontowane są windy. Mieszkania są wykończone „pod klucz”. Jeśli będzie to konieczne, w zwolnionym mieszkaniu — przed przekazaniem go do nowemu najemcy — zostaną wykonane niezbędne naprawy.

Warunki ubiegania się o ujęcie na liście osób zainteresowanych najmem:

 • ukończenie przez wnioskodawcę 60 lat;
 • złożenie kompletnie wypełnionego wniosku;
 • złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do zamieszkiwania o nieposiadaniu w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu;
 • w sytuacji posiadania tytułu prawnego do lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu najmu lokalu na zasadzie porozumienia stron z dniem protokolarnego przekazania mieszkania w zasobie TBS;

spełnienie kryterium dochodowego, zgodnie z którym średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzednim nie może przekraczać:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 6 890,14 zł,
 • w gospodarstwie dwuosobowym: 9 646,20 zł,
 • w gospodarstwie trzyosobowym: 13 320,94 zł,
 • w gospodarstwie czteroosobowym: 15 617,66 zł,
 • w gospodarstwie pięcioosobowym: 18 833,05 zł*

spełnienie kryterium minimalnego miesięcznego dochodu:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 2382,66 zł (150% najniższej emerytury),
 • w gospodarstwie wieloosobowym: 1588,44 zł (100% najniższej emerytury).

* Kryterium określono zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 788 z późn. zm.) z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r.

Zasady wyłaniania przyszłych najemców

Osoby zainteresowane najmem składają wniosek wraz z:

 • deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 • zaświadczeniem właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierającym informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym oraz składkach na ubezpieczenia społeczne);
 • oświadczeniem o wysokości pobranej w roku poprzednim składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania;

W związku z określonym ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) terminem składania zeznań podatkowych, na potrzeby naboru wniosków przeprowadzanego w dniach 8 stycznia — 31 stycznia 2024 r. w deklaracji i zaświadczeniu, o których mowa w pkt 1 i 2, należy wykazać dochód uzyskany w 2022 r., a w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w 2022 r. 

 • innymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.

Na podstawie złożonych wniosków Gmina Wrocław opracuje listę osób zainteresowanych najmem lokalu. Lista zostanie ustalona z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny punktowej:

 • osoby w wieku 60 do 70 lat: 2 punkty,
 • osoby w wieku 70 do 80 lat: 4 punkty,
 • osoby w wieku ponad 80 lat: 6 punktów,
 • osoby zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu: 4 punkty,
 • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 6 punktów,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności: 8 punktów,
 • rozwiązanie przez najemcę umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy i przekazanie go zarządcy: 10 punktów.

Do zawarcia umowy najmu zwalnianych lokali kierowane będą osoby ujęte na liście — zgodnie z ustaloną na niej kolejnością, o której będzie decydowała liczba uzyskanych punktów.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku, jego ocenie punktowej oraz zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na listę. Wnioski niekompletne, złożone w sposób inny niż wskazany w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Umowa najmu

Umowy najmu będą zawierane przez TBS Wrocław Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Gminę na czas oznaczony do 10 lat, nie krótszy jednak niż 5 lat, z możliwością przedłużenia najmu. Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone wpłatą kaucji w wysokości odpowiadającej trzykrotności miesięcznego czynszu.

UWAGA:

Po zwolnieniu lokalu, przed skierowaniem do zawarcia umowy najmu osoby ujętej na liście ponownej weryfikacji będzie podlegało spełnienie: kryterium dotyczącego średniego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana będzie umowa najmu wskazanego w art. 7a ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, kryterium minimalnego miesięcznego dochodu oraz wymogu nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu. Przyszli najemcy będą zobowiązani do udokumentowania spełnienia ww. wymagań analogicznie, jak na etapie ubiegania się o ujęcie na liście. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków uniemożliwi zawarcie umowy najmu.

W pierwszej kolejności do zawarcia umowy najmu kierowani będą seniorzy, którzy w ramach postępowań prowadzonych przez Gminę Wrocław zobowiążą się do rozwiązania umowy najmu zajmowanego dotychczas mieszkania i przekazania go Gminie w uzgodnionym terminie, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami dotyczącymi najemcy lub zajmowanego przez niego dotychczas gminnego lokalu mieszkalnego.

Wysokość opłat

Stawka czynszu za wynajem mieszkania wynosi aktualnie 14,80 zł za mkw. Opłaty eksploatacyjne rozliczane są na podstawie indywidualnego zużycia, natomiast opłaty za inne usługi (Internet, energia elektryczna, telefon) uzależnione są od indywidualnie zawieranych umów z ich dostawami.

Termin i miejsce składania wniosków

Nabór wniosków osób zainteresowanych najmem lokalu w budynku przy ul. Kazimierza Bieńkowskiego 22 i ul. Tadeusza Brzozy 25 we Wrocławiu będzie prowadzony przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 8 stycznia — 31 stycznia 2024 r. Wnioski należy składać w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu w COM II, parter, pok. 12.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o najem mieszkania można znaleźć i pobrać TUTAJ. Można też pobrać je osobiście w COM II pok. 12 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu.

Opis procedury dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia — KLIKNIJ I SPRAWDŹ

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może zostać również przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP (adres /umwroclaw/SkrytkaESP).

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć pod numerem telefonu: (71) 777 85 78.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu