Aktualności

Trwający nabór dodatkowy mieszkańców osiedla Leśnica IX TBS Wrocław przedłużony do 15 grudnia 2023 r.

Trwający nabór dodatkowy mieszkańców osiedla Leśnica IX TBS Wrocław przedłużony do 15 grudnia 2023 r. 30.10.2023

Trwa nabór dodatkowy najemców mieszkań na osiedlu Leśnica IX — najnowszej inwestycji TBS Wrocław. Nabór, prowadzony przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, potrwa do 15 grudnia 2023 r. włącznie. 

Inwestycja obejmuje 201 lokali mieszkalnych, które są już gotowe do zamieszkania. Celem dodatkowego naboru jest wyłonienie przyszłych najemców lokali pozostałych do zadysponowania po naborach przeprowadzonych od IV kwartału 2022 r. do III kwartału 2023 r.

O inwestycji

W naborze dodatkowym dostępne będą mieszkania dwupokojowe o powierzchni od ok. 49 mkw. do ok. 52 mkw. Mieszkania wykończone są „pod klucz” i gotowe do umeblowania. Każdy lokal posiada wyjście na balkon.

Gmina przewidziała możliwości skorzystania przez najemców z dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start. Przewidywana wysokość dopłat może wynieść nawet do 13 zł za 1 mkw. mieszkania. O jej wysokości decydowała będzie powierzchnia użytkowa lokalu oraz liczba osób zgłoszonych do zamieszkiwania. W przypadku uzyskania dopłaty, faktyczna kwota czynszu za 1 mkw. mieszkania w Leśnicy IX ulegnie zmniejszeniu o jej wysokość.

Wysokość czynszu i partycypacji

Stawka czynszu została ustalona przed zawarciem umowy najmu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w TBS Wrocław, na poziomie 26,40 zł za m2. Wysokość opłat za inne usługi (telefon, media lub Internet) będzie uzależniona od indywidualnych umów zawartych z dostawcami.

Zgodnie z zasadami systemu budownictwa społecznego, najemcy mieszkań wpłacają partycypację. W przypadku osiedla Leśnica IX, wynosi ona 1960 zł za 1 m2. Kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu (po wypowiedzeniu umowy najmu), a wysokość zwracanej kwoty jest ustalana zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 790 z późn. zm.).

Warunki ubiegania się o najem lokalu

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które:

nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Wrocław, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego;
wykażą średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, który nie przekracza dochodu:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 6 890,14 zł,
 • w gospodarstwie dwuosobowym: 9 646,20 zł,
 • w gospodarstwie trzyosobowym: 13 320,94 zł,
 • w gospodarstwie czteroosobowym: 15 617,66 zł,
 • w gospodarstwie pięcioosobowym: 18 833,05 zł*

posiadają zdolność czynszową, tj. udokumentują osiąganie średniomiesięcznego minimalnego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, w wysokości:

 • 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli 2382,66 zł
 • 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, czyli 1588,44 zł

- w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

* Kryterium określono zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 790 z późn. zm.), z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r.

Zasady wyłaniania przyszłych najemców

Osoby zainteresowane najmem składają wniosek wraz z:

 • deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 • oświadczeniem wnioskodawcy o nieposiadaniu w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu;
 • zaświadczeniem właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierającym informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym oraz składkach na ubezpieczenia społeczne);
 • oświadczeniem o wysokości pobranej w roku poprzednim składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania;
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie zdolności czynszowej (np. zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty lub emerytury, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, oświadczenie o wysokości uzyskiwanych lub płaconych na rzecz innych osób alimentów i inne, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku tj.: sierpień, wrzesień i październik 2023 r.;
 • innymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków

Wybór najemców zostanie dokonany przez Gminę Wrocław spośród osób spełniających ww. warunki do ubiegania się o najem lokalu, przy uwzględnieniu kryteriów i zasad oceny punktowej określonych uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia**:

 • posiadanie książeczki mieszkaniowej wydanej do 23 października 1990 r. – 3 pkt;
 • rozwiązanie umowy najmu i zwolnienie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Wrocław – 30 pkt;
 • rozliczenie przez wnioskodawcę podatku we Wrocławiu – 20 pkt;
 • niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego do 16. roku życia – 8 pkt;
 • niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego powyżej 16. roku życia w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 8 pkt;
 • dzieci w rodzinie – 5 pkt za każde dziecko;
 • wiek wnioskodawcy: 60 lat i więcej – 10 pkt;
 • zajmowanie byłego mieszkania zakładowego – 10 pkt;
 • czynienie przez wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku starań o mieszkanie z zasobu Gminy Wrocław – 5 pkt

O kolejności ujęcia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w ramach dodatkowego naboru wniosków będzie decydowała liczba uzyskanych punktów. Osoby ubiegające się o najem lokalu zostaną poinformowane pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku, jego ocenie punktowej oraz zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na listę najemców.

** Uchwała nr LIV/1473/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych położonych w inwestycji Leśnica IX we Wrocławiu budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 3468).

Umowa najmu

Lista najemców utworzona w ramach dodatkowego naboru wniosków zostanie przekazana TBS Wrocław Sp. z o.o. Wybór lokali będzie następował w siedzibie Spółki, po kontakcie z jej strony. Umowy najmu zostaną zawarte przez TBS Wrocław Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Gminę na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone zawarciem umowy partycypacyjnej w kosztach budowy lokalu oraz wniesieniem kwoty partycypacji (w terminie 30 dni od zawarcia umowy partycypacyjnej), a także wpłatą kaucji w wysokości odpowiadającej jednokrotności miesięcznego czynszu.

Termin i miejsce składania wniosków

Procedura służąca wyłonieniu najemców zostanie przeprowadzona przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Opis ww. procedury jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dodatkowy nabór wniosków odbędzie się w terminie od 6 do 30 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu w COM II, parter, pok. 12.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może zostać również przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz platformy ePUAP (adres /umwroclaw/SkrytkaESP).

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć:

Druki

Formularz wniosku i załączników dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w COM II pok. 12 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu