BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Informacja publiczna

Towarzystwo Budownictwo Społecznego Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198). 

Zgodnie z art. 10. ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek. Zgodnie z art. 10 ust. 2 tejże ustawy, informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 przedmiotowej ustawy, 2. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku