BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Majątek Spółki

TBS Wrocław Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Wrocław, która posiada 100% udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki w dniu 18 grudnia 2023 roku wynosi 265 511 580,00 PLN​.

PODSTAWOWE DANE BILANSOWE I FINANSOWE (na dzień 31 grudnia 2022 roku): 

Dane rzeczywiste (w PLN):

AKTYWA 872 829 735,24
1. Aktywa trwałe 789 673 917,20
2. Aktywa obrotowe  83 155 818,04
PASYWA 872 829 735,24
1. Kapitały (fundusze) własne 336 702 749,69
w tym: kapitał podstawowy 257 591 862,00 
2. Zobowiązania długoterminowe 477 651 146,96
3. Zobowiązania krótkoterminowe 33 561 400,03
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 54 466 908,72
Zysk/strata netto 19 428,39
Średnie zatrudnienie roczne (w etatach) 74,316 etatu