BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2017 r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2023 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL;
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów;

Wyłączenia:

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. plik opisujący schemat organizacyjny Spółki;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
 • starsze wersje tekstów zamieszczonych w serwisie nie zawsze są napisane w sposób wolny od języka typowo urzędowego. W nowszych dokumentach dodawanych do BIP Spółki staramy się używać prostego języka, unikać trudnego słownictwa lub np. zwrotów czysto technicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 16.12.2020 r. 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.01.2023 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Godziątkowska-Hojka
E-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl
Telefon: +48 (71) 325-33-38 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. 
Adres: ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław
E-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl
Telefon: +48 (71)325 33 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej,
 • Na stronie internetowej można korzystać z opcji odwrócenia wyświetlanych kolorów,
 • Na stronie internetowej można skorzystać z opcji wyszarzenia grafik, 
 • Na stronie internetowej można skorzystać z opcji podkreślenia i wyróżnienia odnośników, 
 • Na stronie internetowej można zmieniać lub zwiększać rozmiar czcionki,
 • Na stronie internetowej można skorzystać z opcji zmiany kontrastu.