BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław.
2.    Inspektorem Ochrony Danych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. jest Piotr Chałaszczyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • złożenia deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,
  • zawarcia z TBS Wrocław Sp. z o. o. umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej zawarciem,
  • zawarcia z TBS Wrocław Sp. z o. o. umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, garażu, dzierżawy terenu oraz realizacji postanowień umownych (złożenia innych dokumentów związanych z jej zawarciem),
  • rozliczenia czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sądowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych z TBS Wrocław Sp. z o. o. umów,
  • zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS  Wrocław Sp. z o. o. na zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z ww. umów,
  • zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, podmiotom świadczącym usługi w związku utrzymaniem nieruchomości, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisjom społecznym, sądom, organom ścigania.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8.    Podanie danych jest warunkiem realizacji celów wskazanych w pkt 3.