BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Status prawny

Jednoosobowa spółka Gminy Wrocław, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona została na podstawie uchwały nr I/771/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Gospodarki Komunalnej Wrocław Psie Pole w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław.

Spółka powstała w celu realizacji uchwały nr XLIII/589/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie popierania budownictwa mieszkaniowego w Gminie Wrocław.

TBS Wrocław Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą numer BOS.0022.194.VII.2022 Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka działa na podstawie niniejszego aktu założycielskiego oraz aktów normatywnych regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022  r. poz.1467);
  • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.);
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.);
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.);
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.);
  • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 ze zm.).”