BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

1.    Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie  budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. 
   
2.    Spółka może również:    
1)    nabywać budynki oraz lokale mieszkalne i niemieszkalne;
2)    budować w celu sprzedaży znajdujące się w tych budynkach lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe;
3)    przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
4)    wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
5)  sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jej własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych, nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
6)    prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na:
a)    budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
b)    budowaniu budynków i innych obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu,
c)    przeprowadzaniu  remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki z przeznaczeniem na sprzedaż,
d)    sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych,   infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym oraz budowania  budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
7)    zarządzać nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowo-usługowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi powszechnie dostępne mieszkańcom;
8)    zagospodarowywać nieruchomość i sprzedawać nieruchomość na własny rachunek.

3.    Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Kwalifikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2  jest:
1)    realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD. 41.10.Z;
2)    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD.41.20.Z;
3)    roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD.42.21.Z;
4)    wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD.43.21.Z;
5)    wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  - PKD.43.22.Z;
6)    wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -  PKD.43.29.Z;
7)    roboty związane z budowa dróg i autostrad – PKD 42.11. Z;
8)    kupno i sprzedaż nieruchomości  na własny rachunek – PKD.68.10.Z;
9)    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD.68.20.Z.
10)    zarządzanie nieruchomościami  wykonywane na zlecenie. – PKD.68.32.Z.