Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 22.03.2019r


Data wyjaśnienia: 22.03.2019

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu


      Wrocław, dnia 22 marca 2019 r.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego. „Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniach: 14.03.2019 r. i 15.03.2019 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego.

 

Pytanie nr 1 :

W rysunkach konstrukcyjnych zamiennych PW brak schodów, prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza rysunek konstrukcyjny schodów.

Pytanie nr 2 :

W PW Zamiennym jako źródło ciepła przewidziano pompę ciepła z sondami pionowymi długości 200m każda.

Prosimy o odpowiedź czy na roboty związane z sondami pionowymi została wykonana dokumentacja prac geologicznych, uzyskana opinia gminy, wykonany  plan ruchu związany z wykonaniem odwiertów.

ODPOWIEDŹ:

Ww. jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3 :

Czy konieczne będzie wykonanie badania przewodnictwa cieplnego źródła TRT?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie nr 4 :

Czy na prace związane z wykonaniem sond pionowych pompy ciepła oraz rurociągów przyłączeniowych jest decyzja pozwolenia na budowę ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada decyzji zezwalającej na wykonanie sond pionowych, pompy ciepła oraz rurociągów przyłączeniowych.

Pytanie nr 5 :

W spisie treści  do opisu  technicznego PW Zamiennego figurują załączniki które nie zostały dołączone do udostępnionej dokumentacji tj.:

- zestawienie klimatyzacji naw.-wyw. N1,N2

- zestawienie układu centralnego ogrzewania

- karty katalogowe urządzeń .

Proszę o udostępnienie w/w załączników.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza zestawienia urządzeń instalacji klimatyzacji i centralnego ogrzewania oraz przykładowe karty katalogowe urządzeń, przy czym należy zastosować urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych lub równoważne.

Pytanie nr 6:

W PW Zamiennym znajduje się zapis związany ze stacją uzdatniania :

„stację  uzdatniania  wody  służącą  do napełnienia i uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania o mocy do 540kW”

Prosimy podać parametry stacji tj. przepustowość oraz funkcje jakie ma spełniać np. zmiękczanie,  filtrowanie, itp.

ODPOWIEDŹ:

Zapis w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych o treści:

„W pomieszczeniu technicznym piwnicy zaprojektowano stację uzdatniania wody służącą do napełnienia i uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania w mocy do 540 kW.”

zamienia się na następującą treść:

 „W pomieszczeniu technicznym piwnicy zaprojektowano stację uzdatniania wody służącą do napełnienia i uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania w mocy do 50 kW.”

Zamawiający przewiduje stację uzdatniania wody ze zwykłym zmiękczaniem, filtrem wstępnym mechanicznym włókninowym..

Pytanie nr 7:

W przedmiotowym postępowaniu ma zostać wykonanych 5 odwiertów o głębokości 200 mb każdy, co daje łączną długość odwiertu 1.000 m, a w warunkach udziału w postępowaniu (rodz. VII pkt 2 lit b) ppkt. 2 SIWZ) Zamawiający określa „… 2 zadania inwestycyjne uwzględniające wykonanie odwiertów pionowych o głębokości nie mniejszej niż 200 mb każdy…”, czyli łącznie 400 m.  

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 zadań inwestycyjnych w których jedno zadanie polegało na 16 odwiertach o łącznej długości ponad 2.400 m, a drugie zadanie 17 odwiertów o łącznej długości ponad 3.000 m, czyli łącznie ponad 5.400 m?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje treść warunku zawartą w SIWZ.