Zasady najmu zwalnianych lokali mieszkalnych

 

 

 

Zasady wyboru  kolejnych najemców  dla zwalnianych, od dnia 01.09.2018 roku,  lokali mieszkalnych w  zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o.

 1. W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez najemcę wypowiedzenia umowy najmu lokalu pracownicy Spółki (Inspektor nadzoru robót budowlanych i Administrator) dokonują wizji lokalnej przedmiotowego lokalu, z której sporządzają Protokół określający w szczególności stan techniczny lokalu, w tym jakość dokonanych ulepszeń oraz wykaz wyposażenia lokalu, które zwalniający lokal pozostawi w lokalu w dniu jego przekazania do Spółki.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z wizji lokalnej określonego w pkt 1. Pracownik merytoryczny przygotowuje treść ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru kolejnych najemców przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 3. W treści ogłoszenia należy podać:
 1. adres, strukturę, powierzchnię oraz wyposażenie zwalnianego lokalu,
 2. koszt partycypacji w kosztach budowy tego lokalu oraz wysokość kaucji  i wysokość stawki czynszu najmu,
 3. zakładkę na stronie internetowej Spółki, pod którą znajdują się warunki ustawowe i kryteria dochodowe, jakie muszą spełniać najemcy lokalu mieszkalnego w zasobach TBS Wrocław Sp. z o. o. oraz wzory wymaganych dokumentów,
 4. ostateczny termin składania deklaracji o przystąpieniu do partycypacji i wniosku o najem lokalu (14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia) oraz miejsce i sposób ich złożenia w siedzibie Spółki,
 5. termin i czas wyznaczony przez dotychczasowego najemcę lokalu na obejrzenie przez osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu,
 6. informację o tym, że wybór najemcy lokalu zwalnianego dokonany będzie według kolejności złożenia dokumentów określonych w pkt 6  z zaznaczeniem, że pierwszeństwo wyboru przysługuje obecnym najemcom lokalu mieszkalnego w zasobie TBS Wrocław Sp. z o. o. zainteresowanym zamianą wynajmowanego lokalu na lokal większy lub mniejszy,
 7. dane kontaktowe do pracowników udzielających odpowiedzi na szczegółowe pytania osób zainteresowanych.
 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru zostaje niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej www.tbs-wroclaw.com.pl oraz na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 2. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu do składania deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy przedmiotowego lokalu oraz wniosku o najem, dokumenty te, z zaznaczoną datą i godziną ich wpływu,  pracownik sekretariatu, przekazuje przewodniczącej Komisji mieszkaniowej. Spółki.
 3. Komisja mieszkaniowa dokonuje analizy przekazanych dokumentów oraz sporządza protokół, w którym określa m.in. wykaz osób spełniających  warunki wyboru najemcy zwalnianego lokalu oraz propozycję, wraz z uzasadnieniem, wyboru przyszłego kandydata na najemcę, jak też propozycję zmian w Liście najemców i partycypantów lokali mieszkalnych dla budynku/budynków mieszkalnych w lokalizacji przedmiotowego lokalu.
 4. Wniosek Komisji Mieszkaniowej, wraz z załączonym protokołem z jej  posiedzenia,  zostaje, za pośrednictwem sekretariatu Spółki, przekazany  do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.
 5. Zarząd Spółki podejmuje decyzje o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu przedłożonych zmian  w formie uchwał.
 6. O podjętej decyzji Zarządu Spółki pracownik merytoryczny ma obowiązek niezwłoczne zawiadomić osoby, które złożyły deklarację o przystąpieniu do partycypacji i wniosek o najem lokalu.
 7. Dla osoby/osób, których wybór został zatwierdzony przez Zarząd Spółki pracownik merytoryczny przygotowuje umowę partycypacyjną i umowę najmu i przedkłada te dokumenty do podpisu Członków Zarządu Spółki.
 8. W przypadku rezygnacji z najmu wybranej osoby/osób, pracownik merytoryczny  składa ofertę najmu kolejnym osobom/osobie znajdującym się w wykazie wyłonionych kandydatów określonym w protokole z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, a procedura wyboru kandydata, określona w ust. 6 – 10, zostaje powtórzona.

Zasady wyboru  kolejnych najemców lokali mieszkalnych w  zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o. zwalnianych od dnia 01.03.2019 roku

 1. W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez najemcę wypowiedzenia umowy najmu lokalu pracownicy Spółki (Inspektor nadzoru robót budowlanych i Administrator) dokonują wizji lokalnej przedmiotowego lokalu, z której sporządzają Protokół określający w szczególności stan techniczny lokalu, w tym jakość dokonanych ulepszeń oraz wykaz wyposażenia lokalu, które zwalniający lokal pozostawi w lokalu w dniu jego przekazania do Spółki.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z wizji lokalnej określonego w pkt 1. Pracownik merytoryczny przygotowuje treść ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru kolejnych najemców przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 3. W treści ogłoszenia należy podać:

    1 ) adres, strukturę, powierzchnię oraz wyposażenie zwalnianego lokalu,

    2 ) koszt partycypacji w kosztach budowy tego lokalu oraz wysokość kaucji i wysokość stawki czynszu najmu,

  3 ) zakładkę na stronie internetowej Spółki, pod którą znajdują się warunki ustawowe i kryteria dochodowe, jakie muszą spełniać najemcy lokalu mieszkalnego w zasobach TBS Wrocław Sp. z o. o. oraz wzory wymaganych dokumentów,

  4 ) ostateczny termin składania deklaracji o przystąpieniu do partycypacji i wniosku o najem lokalu (7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia ) oraz miejsce i sposób ich złożenia w siedzibie Spółki,

  5 ) termin i czas wyznaczony przez dotychczasowego najemcę lokalu na obejrzenie przez osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu,

  6 ) informację o tym, że wybór najemcy lokalu zwalnianego dokonany będzie według kolejności złożenia dokumentów,

   7 ) warunki wysyłania ofert w formie elektronicznej :

- na każde ogłoszenie należy złożyć osobną ofertę ,

- w temacie wiadomości należy podać numer ogłoszenia,

- oferty winny być wysyłane wyłącznie w jednym pliku w formacie doc. lub pdf,

    8 ) dane kontaktowe do pracowników udzielających odpowiedzi na szczegółowe pytania  osób zainteresowanych.

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru zostaje niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej www.tbs-wroclaw.com.pl oraz na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 2. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu do składania deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy przedmiotowego lokalu oraz wniosku o najem, dokumenty te, z zaznaczoną datą i godziną ich wpływu, pracownik sekretariatu, przekazuje przewodniczącej Komisji mieszkaniowej. Spółki.
 3. Komisja mieszkaniowa dokonuje analizy przekazanych dokumentów oraz sporządza protokół, w którym określa m.in. wykaz osób spełniających  warunki wyboru najemcy zwalnianego lokalu oraz propozycję, wraz z uzasadnieniem, wyboru przyszłego kandydata na najemcę, jak też propozycję zmian w Liście najemców i partycypantów/ LIście najemców-partycypantów lokali mieszkalnych dla budynku/budynków mieszkalnych w lokalizacji przedmiotowego lokalu.
 4. Wniosek Komisji Mieszkaniowej, wraz z załączonym protokołem z jej posiedzenia, zostaje, za pośrednictwem sekretariatu Spółki, przekazany  do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.
 5. Zarząd Spółki podejmuje decyzje o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu przedłożonych zmian  w formie uchwał.
 6. O podjętej decyzji Zarządu Spółki pracownik merytoryczny ma obowiązek niezwłoczne zawiadomić osoby, które złożyły deklarację o przystąpieniu do partycypacji i wniosek o najem lokalu.
 7. Dla osoby/osób, których wybór został zatwierdzony przez Zarząd Spółki pracownik merytoryczny przygotowuje umowę partycypacyjną i umowę najmu i przedkłada te dokumenty do podpisu Członków Zarządu Spółki.
 8. W przypadku rezygnacji z najmu wybranej osoby/osób, pracownik merytoryczny  składa ofertę najmu kolejnym osobom/osobie znajdującym się w wykazie wyłonionych kandydatów określonym w protokole z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.