Zasady wyboru najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych

 

 

Zasady  wyboru kolejnych najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnym

w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o.

 

 1. Po ukazaniu się na stronie www.tbs-wroclaw.com.pl i na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki ogłoszenia o zwalnianym lokalu mieszkalnym osoby zainteresowane składają wniosek o najem, na druku zamieszczonym w treści ogłoszenia.
 2. Wniosek o najem można składać osobiście, drogą pocztową na adres Spółki TBS Wrocław Sp. z o.o  lub drogą elektroniczną na adres ogłoszenia@tbs-wroclaw.com.pl .
 3. Wniosek przekazywany drogą elektroniczną  należy wysyłać wyłącznie w formacie .doc lub .pdf, a w tytule wiadomości należy podać numer ogłoszenia, którego wniosek dotyczy.
 4. Po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu wnioski o najem lokalu zostają przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową.
 5. Komisja dokonuje wyboru kolejnego najemcy zwalnianego lokalu spośród osób, które złożyły prawidłowo wypełnione wnioski oraz spełniają wymogi ustawowe i kryteria dochodowe  określone dla najemców lokali mieszkalnych w TBS Wrocław Sp. z o. o.
 6. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową w kolejności numerycznej publikowanych ogłoszeń.
 7. Kryterium wyboru najemcy stanowi kolejność wpływu do siedziby Spółki wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 5.
 8. Wniosek osoby/osób wybranych przez Komisję Mieszkaniową na najemcę lokalu mieszkalnego w zakończonej procedurze wyboru nie będzie rozpatrywany w kolejnych postępowaniach.
 9. Po zatwierdzeniu wyboru wyłonionego przez Komisję Mieszkaniową najemcy przedmiotowego lokalu przez Zarząd Spółki, wyniki zakończonej procedury  zostają ogłoszone stronie www.tbs-wroclaw.com.pl  i na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 10. Osoba wybrana jako najemca zwalnianego lokalu zostaje zaproszona do siedziby Spółki w celu uzupełnienia dokumentów  oraz zawarcia umowy partycypacyjnej  i umowy najmu.
 11. W przypadku złożenia rezygnacji z najmu przez osobę wybraną w zakończonej procedurze, oferta najmu przedmiotowego lokalu zostaje złożona kolejnej osobie/osobom znajdującym się w wykazie wyłonionych kandydatów określonym w Protokole z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.