Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 19.03.2019r


Data wyjaśnienia: 19.03.2019

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu


      Wrocław, dnia 18 marca 2019 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu”

 

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniach: 14.03.2019 r. i 15.03.2019 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 1 :

W  projekcie zamiennym – wykonawczym na rysunkach jest adnotacja:

„1. Inwestycję należy zrealizować zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno – budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami”

W związku z powyższym prosimy o informację, który projekt jest podstawą do wyceny, ponieważ Projekt Budowalny w skrócie PB znacznie się różni od Projektu Wykonawczego w skrócie PW, oraz według którego projektu należy realizować inwestycję?

ODPOWIEDŹ:

Podstawą do wyceny jest projekt wykonawczy zamienny. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zamienny projekt wykonawczy.

 

Pytanie nr 2 :

Według nas różnice w rozwiązaniach projektowych wymagają zmiany PB i pozwolenia na budowę, jakie jest stanowisko Zmawiającego? Czy Zamawiający wystąpi o wydanie pozwolenia zamiennego na budowę na podstawie zamiennego projektu budowlanego?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wystąpi o zmianę projektu budowlanego. Projekt wykonawczy zamienny, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględnia zmiany objęte projektem budowlanym zamiennym.

 

Pytanie nr 3 :

Zamieszczone w postępowaniu pozwolenie na budowę jest z roku 2008. Czy w związku z tym  powyższe pozwolenie jest czynne i aktualne?

 

ODPOWIEDŹ:

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 2654/08 z dnia 24.11.2008 r. jest ważna.

 

Pytanie nr 4 :

W opisie PW płytki z konglomeratu terazzo są na zaprawie od 15 do 45 mm, jest to wysokość która ma wpływ na zaprojektowane warstwy posadzek – proszę o uwzględnienie zaprawy na przekrojach – obecnie nie występuje zaprawa (bez uwzględnienia grubości zaprawy będą występować różnice poziomów gotowych posadzek).

 

ODPOWIEDŹ:

Całkowita wysokość warstw posadzkowych (od poziomu surowego stropu) wynosi 11 cm i w zależności od rodzaju grubości materiału wykończenia podłogi (drewno, materiał szkliwiony, kamień/konglomerat) pozostałe warstwy (wylewka, izolacja akustyczna) mają odpowiednią grubość.

 

Pytanie nr 5:

W opisach PW jak i na rysunkach brak cokołów przypodłogowych proszę o uzupełnienie lub informację, że nie występują.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią opisu technicznego projektu wykonawczego architektury jako cokoły przypodłogowe zaprojektowano stalowe wyprofilowane listwy przypodłogowe o wysokości 59 mm i grubości 3 mm.

 

Pytanie nr 6:

W opisach PW jest podłoga z konglomeratu terazzo o grubości 3cm i wymiarach 60/60 i 30/30 na rysunkach wykończeniowych A30 i A33 występują inne wymiary. Proszę o ujednolicenie i podanie przykładowego producenta.

ODPOWIEDŹ:

Wymiary płyt konglomeratowych należy przyjąć wg rysunków wykończeniowych A30 i A33 (płyty cięte na wymiar).

 

Pytanie nr 7:

Dotyczy projekt wykonawczego-zamiennego. Proszę o udostępnienie rzutów poszczególnych kondygnacji w branży konstrukcyjnej wraz z legendą oraz oznaczeniem na rzutach elementów wyszczególnionych w spisie rysunków konstrukcyjnych od KW-06 do KW-21. Rzuty architektoniczne ze względu na szczegóły, są mało czytelne dla branży konstrukcyjnej. Rzuty konstrukcyjne ułatwią wycenę i późniejszą realizację.

ODPOWIEDŹ:

Rzuty kondygnacji branży konstrukcyjnej to rysunki: KW_01, KW_02, KW_03, KW_04. Tarcze są odpowiednio: TA w osi A, TB w osi B, TC w osi C, TD w osi D.

 

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że po dostarczeniu Zamawiającemu kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, będzie na nie obowiązywał termin gwarancji producenta (treść ust. 6 punkt 3 wzoru karty gwarancyjnej - załącznik nr 3 do umowy).

 

ODPOWIEDŹ:

Gwarancją producenta objęte będą wbudowane urządzenia za wyjątkiem dźwigu osobowego/windy oraz gruntowych pomp ciepła.

 

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w okresie gwarancyjnym, koszt zalecanych przez producentów urządzeń niezbędnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych, oferenci mają uwzględnić w cenie oferty, czy też Zamawiający będzie ponosił je samodzielnie w okresie eksploatacji urządzeń.

 

ODPOWIEDŹ:

W okresie gwarancji serwisowanie urządzeń będzie po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 10:

Rozwiązania instalacji sanitarnych w Projekcie Budowlanym (PB) diametralnie różnią się od tych przyjętych w Projekcie Wykonawczym Zamiennym (PW). Przyjęte rozwiązania wzajemne się wykluczają.

W PB przyjęto jako źródło ciepła węzeł cieplny, ogrzewanie grzejnikowe, klimatyzację urządzeniami freonowymi typu VRF, centrale wentylacyjne bez odzysku ciepła, natomiast w PW Zamiennym źródłem ciepła jest pompa ciepła z sondami pionowymi, ogrzewanie i chłodzenie poprzez maty kapilarne, centrale wentylacyjne z rekuperacją. 

Proszę o odpowiedź które rozwiązania należy przyjąć do wyceny ?

 

ODPOWIEDŹ:

Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy zamienny.

 

Pytanie nr 11:

Zgodnie ze znajdującymi się w  PB  warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej wynika, że są one nieaktualne.

Nieaktualne są także uzgodnienia oraz przyjęte rozwiązania projektowe.

Zostały wydane nowe warunki przyłączeniowe, które narzucają wykonanie i uzgodnienie przyłączy z MPWIK.

Proszę o odpowiedź  czy posiadają Państwo aktualną dokumentacją projektową przyłączy uzgodnioną z MPWiK Wrocław.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową o projekt przyłącza wodociągowego.

 

Pytanie nr 12:

W związku z wieloma pytaniami oraz rozbieżnościami pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym, zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 28.03.2019 r. na dzień 11.04.2019 r.

W związku z powyższym zmienia się treść punktu XV ppkt. 1 i 3  SIWZ tj.

w miejsce treści:

„1. Oferty, w zamkniętej kopercie z opisaną nazwą zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104, w sekretariacie, pokój nr 21, do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 11:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego nr 102/104, w pokoju nr 32.”

wpisuje się następującą treść:

„1. Oferty, w zamkniętej kopercie z opisaną nazwą zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104, w sekretariacie, pokój nr 21, do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego nr 102/104, w pokoju nr 32.”