Wyjaśnienie do siwz z dnia 05.11.2019r


Data wyjaśnienia: 05.11.2019

Dotyczy: Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wroclaw sp.z o.o. zlokalizowanych we Wrocławiu (2)


 

                                                               Wrocław, dnia  05.11.2019r.

Do Wykonawców  

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana i legalizacja urządzeń pomiarowych wodomierzy i ciepłomierzy  zamontowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław sp. z o.o., zlokalizowanych we Wrocławiu”.

 

            W związku z otrzymaniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843  ) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania z dnia  04.11.2019r.                                                                                                                                              Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawcy  i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1  Czy dopuszczacie państwo skanowanie odblaskowego(dwukolorowego) wskaźnika ruchu przy pomocy diody podczerwonej 3 szt.?

 

Odpowiedź:  Tak, jeżeli zgodnie z opisem nakładek radiowych  w załączniku nr 3 do SIWZ będzie

„- możliwość dokonywania odczytu i rozliczania mediów przez Zamawiającego i inne podmioty działające na rynku polskim  w tej branży”.

 

Pytanie nr 2 Czy dopuszczacie państwo  system odczytu radiowego Inkasencki (walk by) - z dodatkową możliwością odczytu ręcznego?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 3  Czy dopuszczacie państwo zastąpienie alarmu -  demontaż wodomierza, alarmem "Odłączenie" co oznacza stwierdzenie, odłączenie nakładki z wodomierza?

 

Odpowiedź:  Tak