Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 02.12.2019


Data wyjaśnienia: 02.12.2019

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)


Do Wykonawców

Wrocław, dnia 02.12.2019r.. 2019r.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Dotyczy postępowania: „Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących  własność TBS Wrocław  Sp. z o.o.”

            W związku z otrzymaniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania z dnia  02.12.2019r. 

    Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawcy  i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

1 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  § 8 pkt 2c.                                                                                              

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę ubezpieczeniową 10 000 000,00 zł zawierającą zapisy w zakresie franszyzy redukcyjnej wynoszącej 200,00 zł i, że Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia szkód, których Polisa OC firmy w skutek franszyzy redukcyjnej nie obejmuje?

Zawarta przez nas polisa OC wielokrotnie przewyższa wartość polisy wymaganej przez Zamawiającego zaś udział franszyzy jest minimalny. Wszystkie szkody poniżej 200,00 zł (objęte franszyzą) pokrywamy ze środków własnych z bieżącej działalności firmy.

 

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód, których Polisa OC wskutek franszyzy redukcyjnej nie obejmuje ( do kwoty 200 zł) Zamawiający uzna warunek za spełniony.

 

Pytanie nr 2

2. pytanie dotyczy formularza cenowego oraz rozdziału II Opisu przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1.

Proszę o weryfikację i wyjaśnienie rozbieżności powierzchni garaży podziemnych pomiędzy formularzem cenowym a OPZ.

Odpowiedź:

Powierzchnia garaży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  rozdział II SIWZ  Zadanie nr 1 wynosi 5 087,16 m2.  Zamawiający poprawia zaistniałą omyłkę pisarską w Formularzu cenowym dla Zadania nr 1 dot. powierzchni garaży w ten sposób iż , w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1A do SIWZ zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ –Formularz cenowy – Zadanie nr 1 z podaną prawidłową powierzchnią garaży 5 087,16 m2.