Wyjasnienia do specyfikacji z dnia 04.04.2019r


Data wyjaśnienia: 04.04.2019

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu


.      Wrocław, dnia 04 kwietnia 2019 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu”

1. Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 29.03.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

 

Pytanie nr 1 :

Biorąc pod uwagę trudności w spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnych z pkt. VII  2). lit b) 2 SIWZ tj. „prawidłowo ukończył 2 zadania inwestycyjne uwzgledniające wykonanie odwiertów pionowych o głębokości nie mniejszej niż 200 mb każdy jako dolne źródło ciepła wraz z połączeniem i wykonaniem górnego źródła  ciepła”, co ogranicza możliwości złożenia ofert, a w konsekwencji może doprowadzić do braku złożenia jakiejkolwiek oferty. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „prawidłowo ukończył 2 zadania inwestycyjne uwzgledniające wykonanie odwiertów pionowych o głębokości nie mniejszej niż 150 mb każdy jako dolne źródło ciepła wraz z połączeniem i wykonaniem górnego źródła ciepła”

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zmienia się treść punktu VII 2). lit b) 2 SIWZ tj.

 

W miejsce treści:

„2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 2 zadania inwestycyjne uwzględniające wykonanie odwiertów pionowych o głębokości nie mniejszej niż 200 mb każdy jako dolne źródło ciepła wraz z połączeniem i wykonaniem górnego źródła ciepła oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”

 

Wpisuje się następującą treść:

„2a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 2 zadania inwestycyjne uwzględniające wykonanie odwiertów pionowych o głębokości nie mniejszej niż 200 mb każdy z wprowadzeniem dolnego źródła do budynku oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

2b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 2 zadania inwestycyjne uwzględniające wykonanie górnego źródła ciepła i połączenie z dolnym źródłem ciepła  oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;”

 

Pytanie nr 2 :

Proszę o określenie lub o potwierdzenie jaki teren zostanie przekazany przyszłemu wykonawcy podczas przekazania placu budowy celem prowadzenia robót budowlanych. Jesteśmy przekonani, że będzie to obszar oznaczony linią w kolorze żółto-zielonym na rysunku nr PZT2 Zagospodarowanie terenu, zgodnie z legendą jest to obszar opracowania. Rysunek nr PZT 2 umieszczony jest w dokumentacji przetargowej w folderze dokumentacja zamienna i następnie w folderze drogi.

 

ODPOWIEDŹ:

Teren, który zostanie przekazany Wykonawcy przedstawiony jest na rysunku PZT2 kolorem żółto-zielonym jako zakres opracowania.

 

2. W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 12a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia 11.04.2019 r. na dzień 16.04.2019 r.

W związku z powyższym zmienia się treść punktu XV ppkt. 1 i 3  SIWZ tj.

w miejsce treści:

„1. Oferty, w zamkniętej kopercie z opisaną nazwą zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104, w sekretariacie, pokój nr 21, do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego nr 102/104, w pokoju nr 32.”

wpisuje się następującą treść:

„1. Oferty, w zamkniętej kopercie z opisaną nazwą zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104, w sekretariacie, pokój nr 21, do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego nr 102/104, w pokoju nr 32.”