Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.02.2019r


Data wyjaśnienia: 11.02.2019

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(I)


Do Wykonawców

Wrocław, dnia 11.02. 2019r.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Dotyczy postępowania: „Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących  własność TBS Wrocław  Sp. z o.o.”

            W związku z otrzymaniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania z dnia  06.02.2019r.                                                                                                                                             

Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawcy  i odpowiedzi Zamawiającego:

PYTANIE  nr 1

 1. Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014r. nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (zmiana w zakresie art. 142 ust. 5 pkt 2 obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265))

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).

Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.

Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.

Dodatkowo wskazać należy, że z dniem 1 września 2016 r. treść art. 142 ust. 5 uległa zmianie w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265). Ustawodawca nałożył tym samym na Zamawiającego obowiązek określenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy również zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej.

        Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

 Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą pozycję w cenie usługi. Do tej pory wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy stosowaniu różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny domniemanie, iż koszty zatrudnienia pracownika nie mogą być niższe, niż koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś koszty 1 godziny pracy zleceniobiorcy/osoby świadczącej usługę, nie mogą być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Konsekwencją takiego rozwiązania, jest wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku uwzględniania przez zamawiających w siwz zasad waloryzowania wynagrodzeń wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.

Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców, oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:

W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt. 2 ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.” ZUS

Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia jest płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o których mowa powyżej w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno Zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.”

AUTOMATYZM ZMIAN

 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcom gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków - przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian, niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

Pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie w kilku wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn akt.: KIO 346/15, 413/15 oraz 443/15). Wnioskujemy zatem o modyfikację umowy i wprowadzenie do wzoru poniższych zapisów:

[Waloryzacja wynagrodzenia]

1.. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.                                                         

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

We wzorze umowy na Zadanie nr 1 stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ  –Zamawiający modyfikuje treść zapisu  § 18 w następujący sposób:

§ 18

 1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  zmiana ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług dla usług objętych przedmiotem umowy, Zamawiający  dopuszcza zmianę  na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego  należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. . Taka zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za część usług, których do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano.
 2. W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
  1. )zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. ;.

 1. )zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące  wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. .

 1. )zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące  wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. 

 

 1. .  W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust.2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.

 

 1. We wzorze umowy na Zadanie nr 2 stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ – Zamawiający w § 7 modyfikuje treść zapisu ust.4 w następujący sposób:

4.Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  zmiana ustawowej stawki podatku VAT od  towarów i usług dla usług objętych przedmiotem umowy, Zamawiający  dopuszcza zmianę  na wniosek  Wykonawcy lub Zamawiającego  należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób,  że  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość  brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. . Taka  zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za część usług, których  do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano.

5. W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę miesięcznego wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, w przypadku:

 1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. ;.

 1. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące  wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. .

 1. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące  wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. 

 

 1. . W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust.5 pkt 1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.

 

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 pkt. 1 – 3 niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w  ust. 2 pkt. 1 – 3 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Wykonawca złoży uzasadniony wniosek (o którym mowa w tych postanowieniach) do Zamawiającego w terminie 30 dni o dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po tym terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, wykonywane od chwili jego złożenia.

Dotychczasowy ust.5 oznacz się jako ust. 8

 

 PYTANIE nr 2

2. Czy Wykonawca składając oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ? W związku z tym, iż Zamawiający będzie wymagał na wezwanie dokumentów na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu zasadnym jest ograniczenie się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV dotyczącej Kryteriów kwalifikacji dokumentu JEDZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Wykonawca ma obowiązek wypełnić w JEDZ wszystkie pozycje wskazane przez    Zamawiającego.

PYTANIE nr 3

3. Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 3 :  Tak

 

PYTANIE nr 4

4. Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź na pytanie nr 4:  Zamawiający nie wprowadza do umowy zapisu w tym zakresie.

PYTANIE nr 5

5. Zgodnie zapisem w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w części D: „Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców”, wnoszę o zmianę zapisu SIWZ w rozdz. VI.1.3) na:

„Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców o ile jest to wiadome”

Wykonawca na etapie składania ofert może nie znać nazwy podwykonawcy, któremu powierzy wykonanie części zamówienia. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy wykonawca nadal będzie chciał powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zamawiającemu zostanie wskazana nazwa podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające brak istnienia wobec podwykonawcy podstaw wykluczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 5: W SIWZ w rozdziale II.2  Zamawiający zgodnie z art.36b ust.1  ustawy Pzp  żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców  i zapis w SIWZ w rozdziale VI.1.3) jest zgodny z tym wymogiem.