Wyjaśnienia do siwz z dnia 05.02.2019r


Data wyjaśnienia: 05.02.2019

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(I)


Do Wykonawców                                                                                 Wrocław, dnia 05.02. 2019r. 
 
Wyjaśnienie  treści  SIWZ
Dotyczy postępowania: „Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących  własność TBS Wrocław  Sp. z o.o.”
  W związku z otrzymaniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania z dnia  04.02.2019r.                                                                                                                                       
      Poniżej przedstawiamy pytania Wykonawcy  i odpowiedzi Zamawiającego:
 
Pytanie nr 1
1 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  § 1 pkt 2c. Jak często w roku ma miejsce doręczanie najemcom (do rąk własnych) pism i innej korespondencji.
Odpowiedź: 1 raz w roku za potwierdzeniem przez najemców, 2 razy w roku do oddawczych skrzynek pocztowych.
 
Pytanie nr 2
2 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  § 4 pkt 10.  W związku z koniecznością wynoszenia a następnie wywożenia przedmiotów  wielkogabarytowych tj. mebli, sprzętów i innych zgromadzonych odpadów prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość czasowego zgromadzenia tych odpadów przy osłonach śmietnikowych a następnie ich wywożenie z częstotliwością raz w miesiącu lub jeden raz na dwa tygodnie. 
Odpowiedź: Tak
 
Pytanie nr 3
3 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  § 4 pkt 10.  Proszę o informację jakie umowy TBS Sp. z o.o. ma zawarte z Ekosystemem na wywóz przedmiotów wielkogabarytowych wymienionych § 4 pkt 10 lub inną firmą wywożącą odpady z rejonów objętych przetargiem.  
Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada zawartych umów z Ekosystemem. Odbior odpadów wielkogabarytowych odbywa się  zgodnie z Uchwałą XXI/442/16 Rady Miasta Wrocławia ( co najmniej 1 raz w miesiącu ).
 
Pytanie nr 4                                                                                                                                         4 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  § 4 pkt 10. Czy firma, która zostanie wybrana w drodze przetargu będzie mogła dostać upoważnienie do zamawiania kontenerów na wywóz gabarytów w imieniu TBS Sp. z o.o. tak, aby skoordynować to z wywozem nagromadzonych przedmiotów wymienionych w § 4 pkt 10 a tym samym obniżyć ponoszone na ten cel koszty.
Odpowiedź: Zamawiający może upoważnić firmę do zamawiania kontenerów. Obecnie Zamawiający zgłasza do Ekosystemu konieczność podstawienia kontenerów.
 
Pytanie nr 5
5 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §4 pkt 13.  Jak często Zamawiający przewiduje przeprowadzenie deratyzacji w częściach wspólnych nieruchomości.
Odpowiedź: minimum 2 razy w roku  i w razie konieczności.
 
Pytanie nr 6
6 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §4 pkt 13.  Jakie środki finansowe Zamawiający przeznaczył w ostatnich latach (odrębnie) na usługi dezynfekcji i dezynsekcji w obsługiwanych zasobach. 
Odpowiedź: usługi  dot. deratyzacji i dezynfekcji wykonywane są w ramach stawki za usługi porządkowe.
 
Pytanie nr 7
7 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §4 pkt 15. Na jaką wartość Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uporządkowania wskazanych, niezasiedlonych  lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń wspólnego użytku,  w których znajdują się przedmiotów i mebli, usunięcia z tych lokali i pomieszczeń pozostawionych, z zamiarem się pozbycia ich własności mebli, przedmiotów, sprzętu gospodarstwa domowego i rtv i innych odpadów, w tym odpadów nie podlegających gromadzeniu w pojemnikach na odpady i wywozu tych odpadów  w miejsca do tego przeznaczonych, a także do przeprowadzania , w razie konieczności, deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji tych lokali i pomieszczeń.
Odpowiedź: Usługi wykonywane w ramach stawki za usługi porządkowe. Przewidywane 5 razy w roku. Kontenery zapewnia Zamawiający
 
Pytanie nr 8
8 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §4 pkt 15.  Proszę o informację, ile było lokali w ostatnich dwóch latach do przeprowadzenia ww. prac a ile przewiduje się ich w trakcie wykonania umowy. 
Odpowiedź: Były opróżnione 4 lokale.
 
Pytanie nr 9
9 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §5 pkt 3. Zamawiający określił, że w okresie od listopada do marca Wykonawca zobowiązuje się do maszynowego mycia posadzki jeden raz w miesiącu a w okresie od kwietnia do października do maszynowego mycia raz na dwa miesiące.    W jaki sposób TBS Sp. z o.o. przewiduje zapewnienie usunięcia pojazdów z parkingów w celu wykonania ww. usługi w danym, określonym dniu.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszenia z ustaleniem terminu wykonania usługi.
 
Pytanie nr 10
10 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §5 pkt 8.   W okresie opadów śniegu i występowania gołoledzi - codziennie, a w miarę potrzeb także w soboty niedziele i święta bieżącego usuwania śniegu, lodu, błota  pośniegowego oraz usuwania z wjazdów do garaży podziemnych śliskości i gołoledzi.                                                                                                 Proszę o informację czy wjazdy do garaży są podgrzewane automatycznie zapewniając bezpieczny zjazd i wyjazd w porze zimowej. 
Odpowiedź:  Nie są podgrzewane.
 
Pytanie nr 11
11 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §6 pkt 6. Proszę o podanie ilości opróżniania koszy usytuowanych na placach zabaw i terenach zewnętrznych oraz do wymiany wkładów foliowych. 
Odpowiedź: 250 koszy
 
Pytanie nr 12                                                                                                                                      12 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §7 pkt 2. Jakie są maksymalne terminy doręczenia korespondencji do adresata. 
Odpowiedź:  W ciągu 7 dni.
 
Pytanie nr 13
13 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §8 pkt 5. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę ubezpieczeniową 10 000 000,00 zł zawierającą zapisy  w zakresie franszyzy redukcyjnej wynoszącej 200,00 zł i, że Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia szkód, których Polisa OC firmy w skutek franszyzy redukcyjnej nie obejmuje?                                            Zawarta przez nas polisa OC wielokrotnie przewyższa wartość polisy wymaganej przez Zamawiającego zaś udział franszyzy jest minimalny. Wszystkie szkody poniżej 200,00 zł (objęte franszyzą) pokrywamy ze środków własnych z bieżącej działalności firmy.
Odpowiedź: Tak
 
Pytanie nr 14
14 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §15 pkt 2.                                                              Zamawiający określił, że Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne każdorazowo za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku umownego w zakresie utrzymania czystości – w wysokości 10% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  (powierzchni wewnętrznej albo powierzchni zewnętrznej w zależności której obowiązek umowny dotyczy) oraz określonej w § 11 ust. 1 ceny jednostkowej netto, za każdy dzień zwłoki.
a. Czy  przez powierzchnię do sprzątania określoną w załączniku nr 1 do umowy (powierzchnię wewnętrzną albo powierzchnię zewnętrzną w zależności której obowiązek umowny dotyczy) należy rozumieć powierzchnię określoną dla adresu, na którym wystąpiła zwłoka w wykonaniu obowiązków umownych? 
 
Odpowiedź: Kara za zwłokę dot. adresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.
 
Pytanie nr 15
15 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §15 pkt 3. Zamawiający określił, że Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne każdorazowo za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku umownego w zakresie utrzymania czystości w częściach budynków mieszkalnych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w wysokości 50 zł za każdą klatkę.
a. Proponuje zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne każdorazowo za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku umownego w zakresie utrzymania czystości w częściach budynków mieszkalnych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w wysokości 50 zł za każdą klatkę, której dotyczy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania. 
b. Wnosimy o umieszczenie w tym punkcie umowy dodatkowego zdania: Wysokość kar za wszystkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonanie któregokolwiek obowiązku umownego w zakresie utrzymania czystości w częściach budynków mieszkalnych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców na danym adresie nie może przekroczyć 30 % wartości faktury miesięcznej za utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych na tym adresie.
 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie zmienia zapisu w umowie i nie wprowadza dodatkowego zapisu.
 
Pytanie nr 16
16 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §15 pkt 4.  Zamawiający określił, że Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku w zakresie utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków mieszkalnych w wysokości 30% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni zewnętrznej do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do umowy oraz ceny jednostkowej netto określonej w § 11 ust. niniejszej umowy.
a. Czy  przez powierzchnię zewnętrzną do sprzątania określoną w załączniku nr 1 do umowy należy rozumieć powierzchnię terenów określoną dla adresu, na którym usługa została wykonana nienależycie lub nie została wykonana? 
b. Proponuje zmianę wysokości kary umownej z 30% na 10% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni zewnętrznej do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do umowy dla adresu, na którym usługa została wykonana nienależycie lub nie została wykonana oraz ceny jednostkowej netto określonej w § 11 ust. niniejszej umowy.
 
c. Wnosimy o umieszczenie w tym punkcie umowy dodatkowego zdania: Wysokość kar za wszystkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonanie któregokolwiek obowiązku umownego w zakresie utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków mieszkalnych na danym adresie nie może przekroczyć 30 % wartości faktury miesięcznej za utrzymanie porządku i czystości na powierzchni zewnętrznej przy tym adresie.
Odpowiedź:  ppkt a – tak dla adresu,  ppkt b– Zamawiający nie wprowadza zmiany zapisu w umowie,  ppkt c- Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zapisu .
 
Pytanie nr 17
17 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §15 pkt 5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania  przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku w zakresie utrzymania czystości miejsc postojowych w garażach podziemnych w wysokości 30% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni zewnętrznej do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do umowy oraz ceny jednostkowej netto określonej w § 11 ust. niniejszej umowy.
a. Proponuje zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania  przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku w zakresie utrzymania czystości miejsc postojowych w garażach podziemnych w wysokości 30% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni miejsc postojowych i dróg  dojazdowych w garażach podziemnych określonej w załączniku nr 1 do umowy oraz ceny jednostkowej netto określonej w § 11 ust. niniejszej umowy.
b. Wnosimy o umieszczenie w tym punkcie umowy dodatkowego zdania: Wysokość kar za wszystkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonanie któregokolwiek obowiązku umownego w zakresie utrzymania czystości miejsc postojowych w garażach podziemnych nie może przekroczyć 30 % wartości faktury miesięcznej za utrzymanie utrzymania czystości miejsc postojowych w garażach podziemnych.
 
Odpowiedź: Zamawiający  nie zmienia zapisu w umowie i nie wprowadza dodatkowego zapisu.
 
Pytanie nr 18
18 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §15 pkt 11. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  za brak wymiany lub uzupełnienia żarówek w częściach wspólnych budynków mieszkalnych -  w wysokości 10 zł/słownie złotych: dziesięć/, za każdy stwierdzony przypadek braku oświetlenia.
Proponujemy zmianę punktu umowy na: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: za brak wymiany lub uzupełnienia żarówek w częściach wspólnych budynków mieszkalnych -  w wysokości 10 zł/słownie złotych: dziesięć/, za każdy stwierdzony przypadek braku oświetlenia przez okres dłuższy niż trzy dni robocze. 
Odpowiedź: Nie
 
Pytanie nr 19
19 pytanie dotyczy umowy na zadanie nr 1 -  §15 pkt 13.  Proszę o podanie ilości punktów wywieszania flag. 
Odpowiedź: 150 punktów wywieszania flag.