Dostawa i montaż podzielników kosztów ciepła w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

                 

                                                                                             

Wrocław, dnia 20.08.2021 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2021 r.   (plik do pobrania)

 

 


 

                                                                     Wrocław, 18.08. 2021 r.

 

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. „,Dostawa i montaż podzielników kosztów ciepła w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.”

                Numer postępowania:  ZZP.360.13.2021

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o                        ul.Nieszawska 10

61-021 Poznań

NIP 7830013975

56 192,40 zł

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.08.2021 r. o godz. 10: 15 poprzez deszyfrowanie oferty z wykorzystaniem www.miniportal.uzp.gov.pl

 

Komisja Przetargowa


Wrocław, 18.08.2021 r.

ZZP.360.13.2021.3.NM

 

 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa i montaż podzielników kosztów ciepła w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.”

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129) informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 47 640,94 złotych brutto.

 

 

01

Ogłoszenie o zamówieniu

02

Identyfikator postępowania

03

SWZ

04

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

05

Załącznik nr 2 do SWZ- OPZ

06

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie GK

07

Załącznik nr 4 do SWZ Spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia

08

Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu