Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp.z o.o (3)

                                                                                             Wrocław, dnia 17.09.2021r

 

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik do pobrania)                                        


                                      

Wrocław, 27.08 2021 r.

 

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp.z o.o, Numer postępowania:  ZZP.360.15.2021

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

P&D Przemysław Drabik adres ul. Odrodzenia 3/2 kod 56-120 miasto Brzeg Dolny kraj Polska ,NIP 988 02 00 048, REGON 932807652

Wycena zamówienia podstawowego:

 827 467,13 PLN

Wycena zamówienia z opcją

827 467,13 PLN

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.08.2021 r. o godz. 12: 15 poprzez deszyfrowanie oferty z wykorzystaniem www.miniportal.uzp.gov.pl

 

Komisja Przetargowa

 


ZZP.360.15.2021.3.NM

 

Wrocław, dnia 27.08.2021r.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp. z o.o, Numer postępowania:  ZZP.360.15.2021

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 800 000,00 złotych brutto.

 

01

Ogłoszenie o zamówieniu

02

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

03

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty

04

Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.odt

05

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie GK

06

Załącznik nr 4 do SWZ Spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia

07

Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy

08

Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz dostaw.

09

Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu trzeciego

10

Załącznik nr 8 Podział zadań konsorcjum.

11

Załącznik nr 1.1. do SWZ Formularz wyceny.xlsx

12

Załącznik nr 1.2 do SWZ Formularz wyceny.xlsx

13

Załącznik nr 2 OPZ graficzna.zip

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu