Inspektor robót budowlanych w branży elektrycznejPowrót

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. zatrudni, na umowę o pracę, Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności elektrycznej

Warunki zatrudnienia:

  • wykonywanie pracy w siedzibie pracodawcy oraz miejscach prowadzenia nadzoru robót inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych na terenie Gminy Wrocław,
  • system wynagrodzenia wg stawki miesięcznej,
  • umowa o pracę,
  • praca jednozmianowa, na pełny etat.

Wymagania podstawowe:

1)        uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane,

2)        wykształcenie wyższe inżynieryjne  - inżynier elektryk ,

3)        co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata  na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych,

4)        bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,

5)         wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych,

6)        dobra znajomość obsługi komputera i programów kosztorysowych (Norma Pro 04)

7)        członkostwo w  Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzone aktualnym zaświadczeniem,

8)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9)        świadectwo kwalifikacyjne SEP  uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń instalacjii sieci na stanowisku dozoru,

10) inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.).Bardzo dobrze widziane doświadczenie również w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, internetu, jak też z automatyki budynku, w tym, zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediów komunalnych.

 Zakres obowiązków służbowych

Do podstawowych obowiązków służbowych Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych należy prowadzenie   nadzoru inwestorskiego nad zadaniami  realizowanymi przez  Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa  budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi  obowiązującymi przepisami, w  tym m.in.

1)     przygotowywanie danych branżowych do oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych pod kątem ich opłacalności i efektywności ekonomicznej,

2)     przygotowanie danych branżowych do planów finansowo - rzeczowych Spółki,

3)     dokładne rozeznanie terenu budowy, zapoznanie się z przekazaną dokumentacją techniczną i warunkami umownymi planowanych nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych w celu  wyeliminowania  przeszkód w  ich  realizacji,

4)     prowadzenie nadzoru robót budowlanych inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę, w tym, przyjmowanie, od dyspozytora oraz administratorów  tych nieruchomości zgłoszeń w sprawach dotyczących problemów technicznych oraz określanie zakresu niezbędnych robót i szacowanie kosztów, sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla prac awaryjnych i remontowych prowadzonych w tych obiektach,

5)     przygotowywanie szczegółowych danych technicznych dotyczących zakresu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i szczegółowych warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zamówień publicznych ogłaszanych przez Pracodawcę  w zakresie projektowania i wykonawstwa,

6)     przygotowywanie na zlecenie przełożonego odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  udział w pracach komisji przetargowych,

7)     przygotowywanie technicznych danych branżowych do wniosków kredytowych,

8)     udział w protokolarnym przekazywaniu  placu budowy wykonawcom,

9)     reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli pod względem zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem  na budowę, warunkami umownymi, aktualnie  obowiązującymi  przepisami   prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, jak też pod względem jakości i terminowości nadzorowanych  robót oraz podejmowanie, w  granicach posiadanych upoważnień, odpowiednich decyzji, w tym:

a)     sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów oraz sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu,

b)    kontrola zgodności przebiegu nadzorowanych robót z harmonogramem wykonania tych robót 
i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu realizacji prac lub innych warunków umownych oraz ich zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu,

c)     wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących nieprawidłowości lub zagrożeń wykonania zadania,

d)    dokonywanie w dzienniku budowy wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

10)  bieżąca kontrola kosztów budowy pod kątem nieprzekroczenia  wartości umownej nadzorowanych prac  inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych oraz  kontrola prawidłowości fakturowania robót  wykonanych,

11)  wnioskowanie do Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na  zlecenie przygotowania ekspertyz lub innych analiz  technicznych, niezbędnych dla  prawidłowego kontynuowania nadzorowanych prac,

12)  opiniowanie, w zakresie branży budowlanej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wniosków wykonawców o dokonanie wszelkich zmian postanowieniach  umownych  dotyczących  nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych,

13)  opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych,

14)  organizowanie i przeprowadzanie  okresowych, rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych zarządzanych przez Spółkę, sporządzanie protokołów z tych kontroli i dokonywanie odpowiednich wpisów do książek obiektów budowlanych,

15)  dokonywanie rzeczowo-wartościowego typowania wnioskowanych robót remontowych,

16)  organizowanie i przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi oraz  opracowywanie stosownych opinii, wniosków i zaleceń wymaganych Prawem budowlanym, jak też nadzór nad usuwaniem usterek i wad w nich stwierdzonych,

17)  przeprowadzanie bieżącej kontroli stanu technicznego urządzeń elektrycznych  i natychmiastowe podejmowanie decyzji w sprawach usuwania stwierdzonych zagrożeń oraz  nadzorowanie ich usunięcia,

18)  obsługa, w ramach przyznanych uprawnień i kompetencji, oprogramowania służącego do elektronicznej obsługi  zgłoszeń i podjętych w tej sprawie interwencji w zakresie zarządzania nieruchomościami w zasobach lokalowych Zamawiającego lub zarządzanych na zlecenie,

19)  uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez administratorów obiektów budowlanych w miejscach  zgłoszonych awarii i usterek oraz prowadzenia remontów w zakresie prac budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sporządzanie notatek służbowych z tych spotkań, które będą podstawą do wystawiania i wyceny zleceń na niezbędny zakres  robót awaryjnych i remontowych,

20)  udział w odbiorach końcowych nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontów i awaryjnych oraz w  przekazywaniu ich użytkownikom,

21)  przygotowywanie niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji na zebrania Wspólnot mieszkaniowych oraz i uczestniczy w tych zebraniach,

22)  przygotowywanie, przy współpracy z administratorem obiektu budowlanego, według kompetencji niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji dotyczących wniosków Wspólnot mieszkaniowych o udzielenie kredytu na sfinansowanie robót remontowych,

23)  zgłaszanie na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu wystąpienia okoliczności stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz innych nieprawidłowości  podczas nadzorowanych prac budowlanych,

24)  całodobowa współpraca z Miejską Służbą Dyspozytorską, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sztabem Kryzysowym, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i Policją w sprawach dotyczących stanu technicznego lub awarii w nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców lub mogą stanowić przyczynę zniszczeniem mienia Spółki, zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, mienia prywatnego najemców i innych,

25)  przekazywanie i aktualizacja danych w zakresie kompetencji działu w celu ich publikacji na stronie  internetowej Spółki,

26)  sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie przyznanych kompetencji dla Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących nadzorowanych i zakończonych robót inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych oraz stanu technicznego zarządzanych przez Spółkę nieruchomości,

27)  prowadzenie niezbędnej  korespondencji  w ramach prowadzonych spraw,

28)  archiwizowanie prowadzonej dokumentacji i terminowe i prawidłowe jej przekazywanie do Archiwum zakładowego,

29)  pełnienie, na polecenie bezpośredniego przełożonego, okresowe zastępstwo innego pracownika w czasie jego nieobecności,

30)  wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o kontakt pod nr tel. 71/325-24-65  e-mail abartosz@tbs-wroclaw.com.pl

 

Klauzula RODO http://www.tbs-wroclaw.com.pl/assets/media/Klauzula%20w%20celu%20rekrutacji.pdf