Inspektor robót budowlanych w branży elektrycznejPowrót

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. zatrudni inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności elektrycznej. 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o kontakt pod nr tel. (71) 325 24 65 lub mailowy: a.bartosz@tbs-wroclaw.com.pl.

Klauzula RODO do rekrutacji w TBS Wrocław Sp. z o.o. 

Warunki zatrudnienia

Praca będzie wykonywana w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz w miejscach prowadzenia nadzoru robót inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych na terenie Gminy Wrocław. 

Zatrudnienie na umowę o pracę w formie pełnego etatu, w systemie jednozmianowym. Wynagrodzenie płatne wg stawki miesięcznej. 

Wymagania podstawowe wobec kandydatów

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane
 • wykształcenie wyższe inżynieryjne  - inżynier elektryk
 • co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata  na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów kosztorysowych (Norma Pro 04)
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP  uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru
 • inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.)

Mile widziane będzie również doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, internetu, jak też z automatyki budynku, w tym zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediów komunalnych. 

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków służbowych inspektora nadzoru robót budowlanych TBS Wrocław Sp. z o.o. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie należeć prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami  realizowanymi przez  Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa  budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi  obowiązującymi przepisami, w tym m.in.

 • przygotowywanie danych branżowych do oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych pod kątem ich opłacalności i efektywności ekonomicznej
 • przygotowanie danych branżowych do planów finansowo - rzeczowych Spółki
 • dokładne rozeznanie terenu budowy, zapoznanie się z przekazaną dokumentacją techniczną i warunkami umownymi planowanych nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych w celu  wyeliminowania  przeszkód w  ich  realizacji
 • prowadzenie nadzoru robót budowlanych inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę, w tym, przyjmowanie, od dyspozytora oraz administratorów  tych nieruchomości zgłoszeń w sprawach dotyczących problemów technicznych oraz określanie zakresu niezbędnych robót i szacowanie kosztów, sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla prac awaryjnych i remontowych prowadzonych w tych obiektach
 • przygotowywanie szczegółowych danych technicznych dotyczących zakresu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i szczegółowych warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zamówień publicznych ogłaszanych przez Pracodawcę  w zakresie projektowania i wykonawstwa
 • przygotowywanie na zlecenie przełożonego odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  udział w pracach komisji przetargowych
 • przygotowywanie technicznych danych branżowych do wniosków kredytowych
 • udział w protokolarnym przekazywaniu  placu budowy wykonawcom
 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli pod względem zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem  na budowę, warunkami umownymi, aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa i normami prawa, zasadami wiedzy technicznej, jak też pod względem jakości i terminowości nadzorowanych  robót oraz podejmowanie, w  granicach posiadanych upoważnień, odpowiednich decyzji, w tym sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów oraz sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu
 • kontrola zgodności przebiegu nadzorowanych robót z harmonogramem wykonania tych robót i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu realizacji prac lub innych warunków umownych oraz ich zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu
 • wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących nieprawidłowości lub zagrożeń wykonania zadania
 • dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót
 • bieżąca kontrola kosztów budowy pod kątem nieprzekroczenia  wartości umownej nadzorowanych prac  inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych oraz  kontrola prawidłowości fakturowania robót  wykonanych
 • wnioskowanie do Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na  zlecenie przygotowania ekspertyz lub innych analiz  technicznych, niezbędnych dla  prawidłowego kontynuowania nadzorowanych prac
 • opiniowanie, w zakresie branży budowlanej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wniosków wykonawców o dokonanie wszelkich zmian postanowieniach  umownych  dotyczących  nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych
 • opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych
 • organizowanie i przeprowadzanie  okresowych, rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych zarządzanych przez Spółkę, sporządzanie protokołów z tych kontroli i dokonywanie odpowiednich wpisów do książek obiektów budowlanych
 • dokonywanie rzeczowo-wartościowego typowania wnioskowanych robót remontowych
 • organizowanie i przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi oraz  opracowywanie stosownych opinii, wniosków i zaleceń wymaganych Prawem budowlanym, jak też nadzór nad usuwaniem usterek i wad w nich stwierdzonych
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli stanu technicznego urządzeń elektrycznych  i natychmiastowe podejmowanie decyzji w sprawach usuwania stwierdzonych zagrożeń oraz  nadzorowanie ich usunięcia
 • obsługa, w ramach przyznanych uprawnień i kompetencji, oprogramowania służącego do elektronicznej obsługi  zgłoszeń i podjętych w tej sprawie interwencji w zakresie zarządzania nieruchomościami w zasobach lokalowych Zamawiającego lub zarządzanych na zlecenie
 • uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez administratorów obiektów budowlanych w miejscach  zgłoszonych awarii i usterek oraz prowadzenia remontów w zakresie prac budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sporządzanie notatek służbowych z tych spotkań, które będą podstawą do wystawiania i wyceny zleceń na niezbędny zakres  robót awaryjnych i remontowych
 • udział w odbiorach końcowych nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontów i awaryjnych oraz w  przekazywaniu ich użytkownikom
 • przygotowywanie niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji na zebrania Wspólnot mieszkaniowych oraz i uczestniczy w tych zebraniach
 • przygotowywanie, przy współpracy z administratorem obiektu budowlanego, według kompetencji niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji dotyczących wniosków Wspólnot mieszkaniowych o udzielenie kredytu na sfinansowanie robót remontowych
 • zgłaszanie na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu wystąpienia okoliczności stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz innych nieprawidłowości  podczas nadzorowanych prac budowlanych
 • całodobowa współpraca z Miejską Służbą Dyspozytorską, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sztabem Kryzysowym, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i Policją w sprawach dotyczących stanu technicznego lub awarii w nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców lub mogą stanowić przyczynę zniszczeniem mienia Spółki, zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, mienia prywatnego najemców i innych
 • przekazywanie i aktualizacja danych w zakresie kompetencji działu w celu ich publikacji na stronie  internetowej Spółki
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie przyznanych kompetencji dla Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących nadzorowanych i zakończonych robót inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych oraz stanu technicznego zarządzanych przez Spółkę nieruchomości
 • prowadzenie niezbędnej  korespondencji  w ramach prowadzonych spraw
 • archiwizowanie prowadzonej dokumentacji i terminowe i prawidłowe jej przekazywanie do Archiwum zakładowego
 • pełnienie, na polecenie bezpośredniego przełożonego, okresowe zastępstwo innego pracownika w czasie jego nieobecności
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.