Zatrudnimy administratora nieruchomościPowrót

TBS Wrocław Sp. z o. o.  zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku administratora nieruchomości. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo, na adres tbs@tbs-wroclaw.com.pl  lub a.bartosz@tbs-wroclaw.com.pl. Z kolei dzwoniąc pod nr. telefonu (71) 325 33 38 można uzyskać dodatkowe informacje o tej ofercie pracy. 

Prosimy kandydatów składających ofertę zatrudnienia o zapoznanie się z klauzulą informacyjna i złożenie stosownego oświadczenia.

Klauzula informacyjna

Wymagania wobec kandydatów

Od kandydatów — poza posiadaniem co najmniej wykształcenia średniego (preferowane techniczne) — oczekujemy co najmniej roku doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania (zarządzania) nieruchomościami. Preferowane będą osoby posiadające następujące kompetencje i cechy:

 • doświadczenie zawodowe oraz  wiedzę w  zakresie obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej
 • licencję zarządcy nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach należących do pracodawcy i zarządzanych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych
 • dobrą znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu biurowego MS Office
 • stan zdrowia pozwalający na częste wykonywanie obowiązków na terenie osiedli zarządzanych przez TBS Wrocław Sp. z o.o. 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata licencjatu zarządcy nieruchomości. 

Szukamy osób wyróżniających się wysoką kulturą osobistą, zaangażowanych w pracę, odpowiedzialnych i potrafiących samodzielnie organizować swoje obowiązki, systematycznych, komunikatywnych, dyskretnych i odpornych na stres. 

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków  pracownika będzie należeć obsługa eksploatacyjna najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o. oraz  członków wspólnot mieszkaniowych,  których częściami wspólnymi nieruchomości TBS Wrocław zarządza na zlecenie.

W zakresie obsługi najemców lokali mieszkalnych zasobów mieszkaniowych TBS  Wrocław Sp. z o.o.:

 • bieżące analizowanie faktur za media
 • dokonywanie odczytów elektronicznych półrocznych  30 węzłów oraz  dokonywanie odczytów kontrolnych
 • dokonywanie  kontrolnych bezpośrednich odczytów liczników zimnej i ciepłej wody oraz  centralnego   ogrzewania
 • dokonywanie odczytów liczników indywidualnych w budynkach  mieszkalnych (ewidencja półroczna), odczytów zw, cw, co w systemie PROBIT  - 6260 pozycji
 • zakładanie bazy danych  w systemie w nowo zasiedlanych budynkach, zakładanie grupy węzłów zw, cw, co, zakładanie liczników indywidualnych zw, cw, co  oraz  zakładanie grupy węzłów  dla każdego z lokali
 • zakładanie współczynnika LAF  dla każdego z lokali
 • analizowanie prawidłowości odczytów liczników zw, cw, wyjaśnianie- różnic pomiędzy odczytem elektronicznym a odczytem bezpośrednim  zw, cw.
 • półroczne  rozliczanie kosztów zimnej wody
 • roczne rozliczanie kosztów  dostawy energii  cieplnej  centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody  – sprawdzanie kosztów, przygotowanie procentowego, podziału kosztów ciepła zgodnie z  obowiązującym regulaminem
 • przekazywanie najemcom  zawiadomień o rozliczeniach za media niezwłocznie po dokonaniu rozliczeń
 • rozpatrywanie skarg i  odwołań i  składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień najemcom dotyczących  rozliczeń za dostawę mediów komunalnych
 • przygotowywanie rozliczeń dla byłych najemców (sporządzanie zawiadomień dla najemców i księgowości)
 • bieżące rozliczanie najemców z zimnej wody w przypadku przekazania lokalu
 • roczne rozliczenie zużytej zimnej wody służącej do mycia klatek schodowych
 • sporządzanie rozliczeń dla lokali użytkowych
 • wykonywanie tabelaryczne odczytów licz. zw, cw, co, celem wprowadzenia do sytemu
 • korespondencja i współpraca z firmą serwisującą system odczytów elektronicznych APATOR.
W zakresie obsługi członków Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Wrocław na zlecenie:
 • bieżąca ewidencja kosztów dostawy mediów (faktury MPWiK , faktury FORTUM)
 • bieżące wprowadzanie odczytów wodomierzy indywidualnych zimnej i ciepłej wody dla lokali Gminnych według tabelarycznego zestawienia (liczników), dla właścicieli według indywidualnych zgłoszeń  (adres, data odczytu, odczyt)
 • bieżąca ewidencja liczników indywidualnych dla lokali gminnych i właścicieli zgodnie ze  sporządzonym protokółem odbioru liczników zimnej i ciepłej wody (data montażu, numer fabryczny licznika, data odczytu, odczyt)
 • bieżące prowadzenie analizy zużycia wody – porównywanie faktur rozliczeniowych  MPWiK do zużycia według odczytu z liczników indywidualnych
 • analiza legalizacji liczników indywidualnych zw, cw, (data montażu)
 • rozliczanie zużycia wody zimnej i ciepłej  według  wskazań liczników indywidualnych na rzecz najemców i    właścicieli  w okresach  półrocznych
 • rozliczanie zużycia zimnej wody  dla pozostałych odbiorców nie posiadających indywidualnych liczników wody (ryczałty, różnice),  zgodnie z treścią obowiązujących regulaminów)
 • rozliczanie energii cieplnej centralnego ogrzewania na rzecz najemców i właścicieli w okresie rocznym, zgodnie z treścią obowiązujących regulaminów
 • rozliczanie gazu zryczałtowanego 6 węzłów
 • sporządzanie i przekazywanie tabelarycznych rozliczeń mediów dla lokali Gminnych (zimnej,  ciepłej wody, c.o. gazu zryczałtowanego) oraz sporządzanie i przekazywanie tabelaryczne rozliczeń mediów dla Gminy  względem  wpłat  Gminy
 • zarządzanie  i przekazywanie danych niezbędnych  do rozliczeń mediów firmie zewnętrznej Energosystem  (12 budynków) oraz firmie ISTA Polska S.A.
 • rozdział kosztów wynikających z faktur dostawców mediów, zgodnie z obowiązującymi regulaminami (koszty stałe, zmienne i wspólne)
 • zmiana wysokości opłat zaliczkowych dla właścicieli lokali  wynikających z rozliczeń liczników indywidualnych  oraz  zmiana stawek cen za  media na podstawie analizy kosztów
 • przyjmowanie odczytów urządzeń pomiarowych mediów komunalnych od właścicieli lokali w formie bezpośredniej,  drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu
 • dokonywanie odczytów liczników indywidualnych w budynkach
 • roczne rozliczenie zużytej zimnej wody na mycie klatek schodowych
 • analizowanie i sprawdzanie poprawności wykonanych rozliczeń mediów przez system PROBIT (punktowanie faktur, sprawdzanie odczytów i zużyć liczników indywidualnych, analiza naliczeń)
 • przekazywanie, niezwłocznie po dokonaniu rozliczeń dla właścicieli, rozliczeń za media, – przygotowanie dokumentów dla firmy obsługującej Wspólnoty
 • wprowadzanie faktur do systemu na każdą Wspólnotę  Mieszkaniową, zakładanie bazy danych dla nowych  Wspólnot  (węzłów, liczników indywidualnych)
 • wprowadzanie korekt rozliczeń po zamknięciu księgowości w systemie PROBIT
 • przygotowywanie materiałów i rozliczeń mediów na Zebrania  Wspólnot Mieszkaniowych
 • przygotowywanie dokumentów do sądu – kserokopie rozliczeń, mediów
 • bieżące  prowadzenie dokumentacji  rozliczeń mediów założonej dla każdej ze Wspólnot Mieszkaniowych.

W zakresie administrowania nieruchomościami:
pełna obsługa administracyjna i eksploatacyjna nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach należących do Spółki oraz zarządzanych na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych administracyjna zasobów lokalowych Spółki i zarządzanych na zlecenie Wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w  tym:

 • prowadzenie wszelkich spraw eksploatacyjnych wymagających obecności na terenie przydzielonego rejonu   obsługi 
 • systematyczne prowadzenie przeglądów nieruchomości i terenów do nich przyległych pod względem ich bezpieczeństwa i zgłaszanie służbom technicznym zauważonych nieprawidłowości oraz monitorowanie przebiegu ich usuwania
 • podejmowanie interwencji w sprawach zgłoszonych przez najemców lub członków zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych oraz monitorowanie przebiegu tych interwencji
 • kontrola stanu utrzymania czystości i estetyki, nadzór nad pracą firm wykonujących usługi porządkowe i innych  wykonawców świadczących usługi w administrowanych przez pracownika nieruchomościach
 • przy współudziale  służb technicznych, protokolarne przekazywanie i przejmowanie lokali, budynków, terenów
 • prowadzenie, przy współpracy służb technicznych, wszelkich czynności wynikających z zawartych umów eksploatacyjnych i wnioskowanie o zawarcie tych umów oraz o ich zmianę
 • dokonywanie kontrolnych  odczytów wodomierzy i liczników ciepła na zarządzanych zasobach
 • prowadzenie ewidencji administrowanych nieruchomości
 • przygotowywanie wniosków o dopłaty do czynszów
 • wprowadzanie danych i ich bieżąca aktualizacja,  do komputerowego systemu obsługi zasobów lokalowych
 • comiesięczne naliczanie wysokości opłat  czynszowych
 • przygotowanie, zwoływanie, prowadzenie i protokołowanie zebrań  Wspólnot  mieszkaniowych oraz dbałość o prawidłowy przebieg podejmowania przez członków Wspólnot mieszkaniowych przedłożonych uchwał
 • prowadzenie, w zakresie prowadzonych spraw, korespondencji z najemcami, członkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostkami organizacyjnymi  i innymi  instytucjami Gminy Wrocław
 • przygotowywanie na zlecenie przełożonych niezbędnych analiz, sprawozdań i bieżących informacji dotyczących   spraw w zakresie prowadzonych spraw, w tym   najmu lokali usługowych i mieszkalnych w zasobach Spółki
 • współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw
 • opiniowanie wniosków kierowanych do Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych spraw,
 • sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzonych spraw i przedkładanie ich do podpisu przełożonych
 • bieżące przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz aktualizacja danych w zakresie prowadzonych spraw   zawartych na stronie internetowej Spółki do  Biura obsługi Spółki
 • prowadzenie, archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum zakładowego prowadzonej przez siebie dokumentacji
 • zastępowanie innych pracowników na zlecenie przełożonych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych.

Do codziennych obowiązków pracownika będzie należeć również:

 • bieżąca obsługa oprogramowania służącego do elektronicznej kontroli zgłoszeń i podjętych w tej sprawie  interwencji w zakresie zarządzania nieruchomościami w zasobach Spółki w zakresie  jego działania oraz przekazywanie do Biura obsługi Spółki pisemnych informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej aplikacji
 • prowadzenie, w zakresie prowadzonych spraw, korespondencji z najemcami, członkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostkami organizacyjnymi  i innymi  instytucjami Gminy Wrocław, w tym sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzonych spraw i przedkładanie ich do podpisu przełożonych
 • przygotowywanie na zlecenie przełożonych niezbędnych analiz, sprawozdań i bieżących informacji dotyczących     spraw w zakresie prowadzonych spraw, w tym   najmu lokali usługowych i mieszkalnych w zasobach Spółki
 • współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw
 • opiniowanie wniosków kierowanych do Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych spraw
 • przygotowanie projektów  instrukcji i regulaminów oraz wniosków kierowanych do Zarządu w sprawach    usprawnienia działań Spółki,  w  zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych
 • bieżące przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz aktualizacja danych w zakresie prowadzonych spraw    zawartych na stronie internetowej Spółki do  Biura obsługi Spółki
 • prowadzenie, archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum zakładowego prowadzonej przez siebie dokumentacji
 • zastępowanie innych pracowników na zlecenie przełożonych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych.