Wileńska 23

 

 

 

Wrocław, 29 listopada 2019r.

OGŁOSZENIE NR 119/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Wileńskiej 23 we Wrocławiu (osiedle Brochów) o powierzchni 50,99 m², składający się z :

  1. Przedpokoju                                            6,75 m2
  2. Pokoju                                                    11,73 m2
  3. Pokoju                                                    17,20 m2
  4. Kuchni                                                      8,92 m2
  5. Łazienki                                                   4,99 m2
  6. Pomieszczenia gospodarczego                1,40 m2

Mieszkanie z balkonem położone jest na drugim piętrze w czterokondygnacyjnym budynku. Wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie z sieci miejskiej). Ekspozycja okien: wsch.-zach.

Szczegółowy opis lokalu:

Przedpokój: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój 11,73 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój 17,20 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Kuchnia: na podłodze kafle ceramiczne, meble w zabudowie kuchennej, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, okap kuchenny, zlewozmywak w zabudowie z baterią zlewozmywakową, ściany w kolorze białym;

Łazienka: na podłodze i ścianach kafle ceramiczne, wanna, bateria wannowa, umywalka, bateria umywalkowa, kompakt WC, ściany w kolorze białym;

Pomieszczenie gospodarcze: na podłodze wykładzina PCV, ściany w kolorze białym.

Rzut mieszkania.

Przewidywany termin odbioru mieszkania: 31.01.2020r.

Obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m ² powierzchni lokalu wynosi 14,25 zł/m².

Wysokość czynszu najmu wynosi 726,61 zł i opłaty niezależne (zaliczki na: zimną wodę i ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi) – ok. 400 zł.

Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 61 188,00 zł. Ponadto przyszły najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 1– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 726,61 zł.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę według kolejności złożenia dokumentów, w oparciu o ,,Zasady wyboru kolejnych najemców lokali mieszkalnych w zasobie TBS Wrocław Sp. z o.o. zwalnianych od dnia 01.03.2019 r.

Kryteria dochodowe:

Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:

  1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
  2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:

- 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym

- 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym

- o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym
o większej liczbie osób.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o:

20%

80%

120%

160%

200%

240%

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł

7 309,94

10 964,92

13 401,56

15 838,21

18 274,86

20 711,51

* zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. O dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami) za dochód uważa się wszelkie przychody po  odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód musi pozwolić na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu lokalu.

Minimalny dochód netto:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Minimalny dochód netto dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS Wrocław na poszczególne gospodarstwa w zł

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

4 500,00

W przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie
do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę i zawrze z TBS Wrocław umowę poręczenia.

Dokumenty:

Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następującego dokumentu:

  • Wniosek o najem lokalu zwalnianego
  • Zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego przyjmowane są do dnia 06.12.2019 r. do godz. 15:00.

Dokumenty przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki (osobiście, listownie lub mailowo), co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu a dostarczone do siedziby Spółki po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioski i zaświadczenia z urzędu skarbowego przekazywane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres: ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl wyłącznie w jednym pliku w formacie .doc lub .pdf

Wybór najemcy przedmiotowego lokalu zostanie umieszczony na stronie TBS Wrocław (www.tbs-wroclaw.com.pl) w zakładce – Wynajem lokali w dniu 13.12.2019r.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

71/ 325 28 95 i 71/ 325 33 38 wew. 125, 126, 127 
lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 102/104 w godzinach:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 800 do  godz. 1500

2) w środy: od godz. 930 do godziny 1700