ul. Wileńska 21!

Wrocław, dnia 24.09.2021 r.

OGŁOSZENIE NR 147/2021

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Wileńska 21 we Wrocławiu (osiedle Brochów) o powierzchni 43,14 m², składający się z :

  1. Przedpokoju                                            2,57 m ²
  2. Pokoju                                                     9,89 m ²
  3. Pokoju                                                   18,15 m ²
  4. Kuchni                                                     6,73 m ²
  5. Łazienki                                                   4,66 m ²
  6. Pom. gospodarczego                               1,14 m ²

Mieszkanie położone jest na trzecim piętrze w czterokondygnacyjnym budynku bez windy. Wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie z sieci miejskiej). Do mieszkania przynależy balkon. Ekspozycja okien: zachód -wschód.

Szczegółowy opis lokalu:

Przedpokój: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój o pow. 9,89 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Pokój o pow. 18,15 m2: na podłodze panele podłogowe, ściany w kolorze białym;

Kuchnia: zlewozmywak z samodzielną szafką pod zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, na podłodze wykładzina PCV, ściany w kolorze białym;

Łazienka: wanna z baterią wannową, umywalka z baterią umywalkową, kompakt WC, na podłodze płytki ceramiczne, częściowo na ścianach, ściany w kolorze białym;

Pomieszczenie gospodarcze: na podłodze wykładzina PCV, ściany w kolorze białym;

Lokal mieszkalny nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Rzut mieszkania

Przewidywany termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę: październik 2021r.

Obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 15,90 zł/m². Wysokość czynszu najmu wynosi 685,93 i opłaty niezależne (zaliczki na: zimną wodę  i ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi) – ok. 300-400 zł.

Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 82 944,54 . Ponadto przyszły najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 1– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 685,93 zł.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę zgodnie z ,,Zasadami wyboru kolejnych najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o., których umowa najmu została wypowiedziana od dnia 1 września 2020 r” (z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych – czytaj).

Kryteria dochodowe:

Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:

  1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
  2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie może przekroczyć dochodu przedstawionego w tabeli nr 1.

TABELA NR 1. Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

Liczba osób w
gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o:

5%

55%

90%

125%

160%

195%

Maksymalny dochód* gospodarstwa domowego w zł

6 878,00

10 156,00

12 449,52

14 745,86

17 036,19

19 329,52

* zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. O dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami) za dochód uważa się wszelkie przychody po  odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Minimalny łączny dochód netto, jaki musi uzyskiwać przyszły Najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, został określony w tabeli nr 2.

TABELA NR 2. Minimalny dochód netto gospodarstwa domowego

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Minimalny miesięczny dochód netto dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS Wrocław
na poszczególne gospodarstwa w zł

3 x czynsz*

3 x czynsz*

+ 400 zł

3 x czynsz*

+ 800 zł

3 x czynsz*

+1 400 zł

3 x czynsz*

+ 1 800 zł

3 x czynsz*

+ 2 400 zł

*czynsz oznacza kwotę podaną w ogłoszeniu, bez opłat za media

W przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę i zawrze z TBS Wrocław umowę poręczenia.

Dokumenty:

Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

  • Wniosek o najem lokalu mieszkaniowego(pobierz: wniosek.doc, wniosek .pdf )
  • Zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Wnioski o zawarcie umowy najmu wypełnione wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego przyjmowane są do dnia 01.10.2021 r. do godz. 1500 .

Dokumenty przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku, co oznacza, że wnioski wysłane przed upływem terminu a dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioski, zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz zaświadczenia o niepełnosprawności należy składać drogą elektroniczną na adres: ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl wyłącznie w formacie .DOC lub .PDF. W tytule wiadomości e-mailowej należy podać numer ogłoszenia, którego wniosek dotyczy.

Warunkiem zarejestrowania wniosku przez pracownika Biura Obsługi Klienta jest wpisanie we wniosku numeru ogłoszenia i adresu mieszkania, którego dotyczy wniosek oraz dołączenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego. 

Wnioski i zaświadczenia składane w formie papierowej, osobiście lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź w formie przesyłek kurierskich, z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, nie będą rozpatrywane.

Wybór najemcy przedmiotowego lokalu zostanie umieszczony na stronie TBS Wrocław (www.tbs-wroclaw.com.pl) w zakładce – Wynajem lokali w dniu 08.10.2021 r.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

71/325 28 95 i 71/325 33 38 wew. 100, 123, 124,125,126,127

od poniedziałku do piątku w godz. od godz. od 800 do  godz. 1500

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu