Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowalnejPowrót

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

zatrudni Inspektora nadzoru robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1. Wymagania

    Osoba starająca się o zatrudnienie  na ww. stanowisku powinna posiadać:

   1)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (w tym pozwolenie na pracę na wysokości do 3 m, powyżej 3 m w zakresie niezbędnym dla  prowadzenia nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych,

   2)  wykształcenie wyższe inżynieryjne w zakresie budownictwa,

          3)  5 lat stażu pracy, w tym, co najmniej 3 lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych  (szczególnie  doświadczenie w nadzorze lub kierowaniu  robotami budowlanymi  prowadzonymi w  budownictwie mieszkaniowym),

   4)   uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z  wymaganiami  określonymi przepisami Prawa budowlanego,

   5)  bardzo dobrą znajomość ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

   6)  wiedzę  z zakresu Prawa zamówień publicznych,

   7)  znajomość obsługi komputera i dobra  znajomość programów kosztorysowych (Norma Pro 04).

Kandydat powinien być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 15 grudnia  2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2016 roku  poz. 1725, ze zm.).

2. Proponowane warunki zatrudnienia:

    1) praca wykonywana jest w siedzibie pracodawcy przy ul. Tylnej nr 14 oraz w miejscach prowadzenia nadzoru inwestycji i remontów budowlanych

        na terenie Gminy Wrocław,

     2) system wynagrodzenia wg stawki miesięcznej,

    3) umowa na czas nieokreślony, po okresie trzymiesięcznym okresie próbnym i rocznym zatrudnieniu na czas określony do 3 lat,

    4) praca jednozmianowa.

3. Charakterystyka pracy:

    Prowadzenie obowiązków inspektora nadzoru robot budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  (art. 25 i 26 ustawy  Prawo budowlane).

    Osoby zainteresowane, spełniające kryteria, prosimy o przesyłanie c.v. zawodowego wraz z  krótkim  listem motywacyjnym  na adres: abartosz@tbs-wroclaw.com.pl

ZAKRES SZCZEGÓŁOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA zatrudnionego na stanowisku Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności. konstrukcyjno-budowlanej,

Do podstawowych obowiązków służbowych Inspektora nadzoru robót budowlanych należy prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami  realizowanymi przez  Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa  budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi  obowiązującymi przepisami, w  tym w szczególności:

 • przygotowywanie danych branżowych do oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych  pod kątem ich opłacalności i efektywności ekonomicznej,
 • przygotowanie danych branżowych do planów finansowo - rzeczowych Spółki,
 • dokładne rozeznanie terenu budowy, zapoznanie się z przekazaną dokumentacją techniczną i warunkami umownymi planowanych nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych w zakresie branży  budowlanej w celu  wyeliminowania  przeszkód w  ich  realizacji,
 • prowadzenie nadzoru robót budowlanych inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych prowadzonych  w nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę, w tym przyjmowanie od dyspozytora oraz administratorów tych nieruchomości zgłoszeń w sprawach dotyczących problemów technicznych oraz określanie zakresu niezbędnych robót i szacowanie kosztów, sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla prac awaryjnych i remontowych prowadzonych w tych obiektach,
 • przygotowywanie szczegółowych danych technicznych dotyczących zakresu robót budowlanych lub prac projektowych oraz szczegółowych warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłaszanych przez Pracodawcę przetargów na prace projektowe i roboty budowlane,
 • przygotowywanie na zlecenie przełożonego odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie technicznych danych branżowych do wniosków kredytowych,
 • udział w protokolarnym przekazywaniu placu budowy wykonawcom robót budowlanych,
 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli pod względem zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, warunkami umownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, jak też pod względem jakości i terminowości nadzorowanych robót  oraz  podejmowanie, w  granicach posiadanych upoważnień, odpowiednich decyzji,  w tym: sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów oraz sprawdzanie i odbiór  robót ulegających zakryciu, kontrola zgodności przebiegu nadzorowanych robót z harmonogramem wykonania tych robót i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu realizacji prac lub  innych warunków umownych oraz ich zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu, wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących nieprawidłowości lub zagrożeń wykonania zadania, dokonywanie w dzienniku budowy wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
 • bieżąca  kontrola  kosztów  budowy  pod  kątem  nieprzekroczenia  wartości umownej nadzorowanych prac  inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych oraz  kontrola prawidłowości fakturowania robót  wykonanych,
 • wnioskowanie do Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na zlecenie przygotowania ekspertyz lub innych analiz technicznych, niezbędnych dla  prawidłowego kontynuowania nadzorowanych prac,
 • opiniowanie wniosków wykonawców o dokonanie wszelkich zmian w postanowieniach umownych dotyczących  nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych,
 • opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych,
 • organizowanie i przeprowadzanie okresowych, rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych należących do Spółki, sporządzanie protokołów z tych kontroli i dokonywanie odpowiednich wpisów do książek obiektów budowlanych oraz przeglądów obiektów budowlanych wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, sporządzanie protokołów z tych kontroli i dokonywanie odpowiednich wpisów do  książek obiektów budowlanych,
 • dokonywanie rzeczowo-wartościowego typowania wnioskowanych robót remontowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi  oraz  opracowywanie stosownych opinii, wniosków i zaleceń wymaganych Prawem budowlanym, jak też nadzór nad usuwaniem usterek i wad w nich stwierdzonych,
 • uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez administratorów obiektów budowlanych w miejscach  zgłoszonych awarii i sporządzanie notatek służbowych z tych spotkań, które będą następnie podstawą do wystawiania i wyceny zleceń na niezbędny zakres robót awaryjnych i remontowych oraz prowadzenie nadzoru ich wykonania,
 • udział w odbiorach końcowych nadzorowanych prac inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych oraz w przekazywaniu ich użytkownikom,
 • przygotowywanie niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji na zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz udział w tych zebraniach,
 • przygotowywanie, przy współpracy z administratorem obiektu budowlanego, według kompetencji niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji dotyczących wniosków wspólnot mieszkaniowych o udzielenie kredytu na sfinansowanie robót remontowych,
 • zgłaszanie na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu wystąpienia okoliczności stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz innych nieprawidłowości podczas nadzorowanych prac budowlanych,
 • prowadzenie niezbędnej  korespondencji  w ramach prowadzonych spraw,
 • bieżące przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz aktualizacja danych w zakresie prowadzonych spraw zawartych na stronie internetowej Spółki do  Biura Obsługi Spółki,
 • przygotowywanie  i przekazywanie danych z zakresu prowadzonych spraw do celów sporządzania  okresowych sprawozdań Spółki
 • prowadzenie, archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum zakładowego prowadzonej przez siebie dokumentacji,
 • zastępowanie innych pracowników na zlecenie przełożonych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych.

   Więcej informacji pod numerem  telefonu 71/325-24-65