Zatrudnimy Administratora nieruchomościPowrót

TBS Wrocław Sp. z o. o.  zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na Administratora nieruchomości, w ramach, początkowo, umowy o pracę na okres próbny – 3 miesięcy,  z możliwością jego kontynuowania  -   do kontaktu z Biurem obsługi Spółki pod nr tel. 71/325-24-65 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl  lub abartosz@tbs-wroclaw.com.pl

Od kandydata, poza posiadaniem, co najmniej, wykształcenia średniego (preferowane techniczne ) oczekujemy, co najmniej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania (zarządzania) nieruchomościami. Preferowane będą osoby posiadające  doświadczenie zawodowe oraz  wiedzę w  zakresie obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej i licencję zarządcy nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach należących pracodawcy i zarządzanych na zlecenie Wspólnot mieszkaniowych,  dobrze widziany (nie wymagany) licencjat zarządcy nieruchomości

Oczekujemy również bardzo dobrej  znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office  oraz stanu zdrowia pozwalającego  na pracę  w terenie.

Powinna być to osoba, którą cechuje: wysoka kultura osobista,  zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy, systematyczność i zdyscyplinowanie w pracy, komunikatywność, dyskrecja i  odporność na stres.

Prosimy kandydatów składających ofertę zatrudnienia o zapoznanie się z klauzulą informacyjna i złożenie stosownego oświadczenia.

Klauzula informacyjna

Do podstawowych obowiązków   pracownika należeć będzie obsługa  eksploatacyjna najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o. o. oraz  członków  Wspólnot Mieszkaniowych,  których  częściami wspólnymi, nieruchomości -  TBS Wrocław zarządza na zlecenie, w tym w szczególności:

A. W zakresie obsługi członków Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Wrocław na zlecenie, należy:
 1. bieżąca ewidencja kosztów dostawy mediów (faktury MPWiK , faktury FORTUM ),
 2. bieżące wprowadzanie odczytów wodomierzy indywidualnych zimnej i ciepłej wody dla lokali Gminnych według tabelarycznego zestawienia (liczników), dla właścicieli według indywidualnych zgłoszeń  (adres, data odczytu, odczyt),
 3. bieżąca ewidencja liczników indywidualnych dla lokali gminnych i właścicieli zgodnie ze  sporządzonym protokółem odbioru liczników zimnej i ciepłej wody (data montażu, numer fabryczny licznika, data odczytu, odczyt),
 4. bieżące prowadzenie analizy zużycia wody – porównywanie faktur rozliczeniowych  MPWiK do zużycia według odczytu z liczników indywidualnych,
 5. analiza legalizacji liczników indywidualnych zw, cw, (data montażu),
 6. rozliczanie zużycia wody zimnej i ciepłej  według  wskazań liczników indywidualnych na rzecz najemców i    właścicieli  w okresach  półrocznych,
 7. rozliczanie zużycia zimnej wody  dla pozostałych odbiorców nie posiadających indywidualnych liczników wody (ryczałty, różnice),  zgodnie z treścią obowiązujących regulaminów),
 8. rozliczanie energii cieplnej centralnego ogrzewania na rzecz najemców i właścicieli w okresie rocznym,
 9. zgodnie z treścią obowiązujących regulaminów,
 10. rozliczanie gazu  zryczałtowanego 6 węzłów,
 11. sporządzanie i przekazywanie tabelarycznych rozliczeń mediów dla lokali Gminnych (zimnej,  ciepłej wody, c.o. gazu zryczałtowanego) oraz sporządzanie i przekazywanie tabelaryczne rozliczeń mediów dla Gminy  względem  wpłat  Gminy,
 12. zarządzanie  i przekazywanie danych niezbędnych  do rozliczeń mediów firmie zewnętrznej Energosystem  (12 budynków) oraz firmie ISTA Polska S.A.,
 13. rozdział kosztów wynikających z faktur dostawców mediów, zgodnie z obowiązującymi regulaminami (koszty stałe, zmienne i wspólne),
 14. zmiana wysokości opłat zaliczkowych dla właścicieli lokali  wynikających z rozliczeń liczników
 15.  indywidualnych  oraz  zmiana stawek cen za  media na podstawie analizy kosztów,
 16. przyjmowanie odczytów urządzeń pomiarowych mediów komunalnych od właścicieli lokali w formie bezpośredniej,  drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu,
 17. dokonywanie odczytów liczników indywidualnych w budynkach,
 18. roczne rozliczenie zużytej zimnej wody na mycie klatek schodowych,
 19. analizowanie i sprawdzanie poprawności wykonanych rozliczeń mediów przez system PROBIT    (punktowanie faktur, sprawdzanie odczytów i zużyć liczników indywidualnych, analiza naliczeń,
 20. przekazywanie, niezwłocznie po dokonaniu rozliczeń dla właścicieli, rozliczeń za media, – przygotowanie dokumentów dla firmy obsługującej Wspólnoty,
 21. wprowadzanie faktur do systemu na każdą Wspólnotę  Mieszkaniową, zakładanie bazy danych dla nowych  Wspólnot  (węzłów, liczników indywidualnych),
 22. wprowadzanie korekt rozliczeń po zamknięciu księgowości w systemie PROBIT,
 23. przygotowywanie materiałów i rozliczeń mediów na Zebrania  Wspólnot Mieszkaniowych,
 24. przygotowywanie dokumentów do sądu – kserokopie rozliczeń, mediów,
 25. bieżące  prowadzenie dokumentacji  rozliczeń mediów założonej dla każdej ze Wspólnot Mieszkaniowych.

 

B. W zakresie obsługi najemców lokali mieszkalnych zasobów mieszkaniowych TBS  Wrocław Sp. z o.o.

 1. bieżące analizowanie faktur za media
 2. dokonywanie odczytów elektronicznych półrocznych  30 węzłów oraz  dokonywanie odczytów kontrolnych,
 3. dokonywanie  kontrolnych bezpośrednich odczytów liczników zimnej i ciepłej wody oraz  centralnego   ogrzewania,
 4. dokonywanie odczytów liczników indywidualnych w budynkach  mieszkalnych (ewidencja półroczna), odczytów zw, cw, co w systemie PROBIT  - 6260 pozycji,
 5. zakładanie bazy danych  w systemie w nowo zasiedlanych budynkach, zakładanie grupy węzłów zw, cw, co, zakładanie liczników indywidualnych zw, cw, co  oraz  zakładanie grupy węzłów  dla każdego z lokali
 6. zakładanie współczynnika LAF  dla każdego z lokali,
 7. analizowanie prawidłowości odczytów liczników zw, cw, wyjaśnianie- różnic pomiędzy odczytem elektronicznym a odczytem bezpośrednim  zw, cw.
 8. półroczne  rozliczanie kosztów zimnej wody,
 9. roczne rozliczanie kosztów  dostawy energii  cieplnej  centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody  – sprawdzanie kosztów, przygotowanie procentowego, podziału kosztów ciepła zgodnie z  obowiązującym regulaminem,
 10. przekazywanie najemcom  zawiadomień o rozliczeniach za media niezwłocznie po dokonaniu rozliczeń
 11. rozpatrywanie skarg i  odwołań i  składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień najemcom dotyczących  rozliczeń za dostawę mediów komunalnych,
 12. przygotowywanie rozliczeń dla byłych najemców (sporządzanie zawiadomień dla najemców i księgowości),
 13. bieżące rozliczanie najemców z zimnej wody w przypadku przekazania lokalu,
 14. roczne rozliczenie zużytej zimnej wody służącej do mycia klatek schodowych,
 15. sporządzanie rozliczeń dla lokali użytkowych,
 16. wykonywanie tabelaryczne odczytów licz. zw, cw, co, celem wprowadzenia do sytemu,
 17. korespondencja i współpraca z firmą serwisującą system odczytów elektronicznych APATOR.

   

C. W zakresie administrowania nieruchomościami do obowiązków pracownika należy  pełna obsługa administracyjna i eksploatacyjna nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach należących do Spółki oraz zarządzanych na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych administracyjna zasobów lokalowych Spółki i zarządzanych na zlecenie Wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w  tym:

 1. prowadzenie wszelkich spraw eksploatacyjnych wymagających obecności na terenie przydzielonego rejonu   obsługi,  w  szczególności:
 1. systematyczne prowadzenie przeglądów nieruchomości i terenów do nich przyległych pod względem ich bezpieczeństwa i zgłaszanie służbom technicznym zauważonych nieprawidłowości oraz monitorowanie przebiegu ich usuwania,
 2. podejmowanie interwencji w sprawach zgłoszonych przez najemców lub członków zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych oraz monitorowanie przebiegu tych interwencji,
 3. kontrola stanu utrzymania czystości i estetyki, nadzór nad pracą firm wykonujących usługi porządkowe i innych  wykonawców świadczących usługi w administrowanych przez pracownika nieruchomościach,
 4. przy współudziale  służb technicznych, protokolarne przekazywanie i przejmowanie lokali, budynków ,terenów,
 5. prowadzenie, przy współpracy służb technicznych, wszelkich czynności wynikających z zawartych umów eksploatacyjnych i wnioskowanie o zawarcie tych umów oraz  o ich zmianę,
 6. dokonywanie kontrolnych  odczytów wodomierzy i liczników ciepła na zarządzanych zasobach ,
 7. prowadzenie ewidencji administrowanych nieruchomości,
 8. przygotowywanie wniosków o dopłaty do czynszów,
 9. wprowadzanie danych i ich bieżąca aktualizacja,  do komputerowego systemu obsługi zasobów lokalowych,
 10. comiesięczne naliczanie wysokości opłat  czynszowych,
 11. przygotowanie, zwoływanie, prowadzenie i protokołowanie zebrań  Wspólnot  mieszkaniowych oraz dbałość o prawidłowy przebieg podejmowania przez członków Wspólnot mieszkaniowych przedłożonych uchwał,
 12. prowadzenie, w zakresie prowadzonych spraw, korespondencji z najemcami, członkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostkami organizacyjnymi  i innymi  instytucjami Gminy Wrocław,

2) przygotowywanie na zlecenie przełożonych niezbędnych analiz, sprawozdań i bieżących informacji dotyczących   spraw w zakresie prowadzonych spraw, w tym   najmu lokali usługowych i mieszkalnych w zasobach Spółki,

3)  współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,

4)  opiniowanie wniosków kierowanych do Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych spraw,

5) sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzonych spraw i przedkładanie ich do podpisu przełożonych,

6) bieżące przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz aktualizacja danych w zakresie prowadzonych spraw   zawartych na stronie internetowej Spółki do  Biura obsługi Spółki,

7) prowadzenie, archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum zakładowego prowadzonej przez siebie dokumentacji,

8) zastępowanie innych pracowników na zlecenie przełożonych,

    9)  wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych.

 

Do codziennych obowiązków pracownika należy również:

 1. bieżąca obsługa oprogramowania służącego do elektronicznej kontroli zgłoszeń i podjętych w tej sprawie  interwencji w zakresie zarządzania nieruchomościami w zasobach Spółki w zakresie  jego działania oraz przekazywanie do Biura obsługi Spółki pisemnych informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej aplikacji ,
 2. prowadzenie, w zakresie prowadzonych spraw, korespondencji z najemcami, członkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostkami organizacyjnymi  i innymi  instytucjami Gminy Wrocław, w tym sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzonych spraw i przedkładanie ich do podpisu przełożonych,
 3.  przygotowywanie na zlecenie przełożonych niezbędnych analiz, sprawozdań i bieżących informacji dotyczących     spraw w zakresie prowadzonych spraw, w tym   najmu lokali usługowych i mieszkalnych w zasobach Spółki,
 4.  współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
 5.  opiniowanie wniosków kierowanych do Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych spraw,
 6.  przygotowanie projektów  instrukcji i regulaminów oraz wniosków kierowanych do Zarządu w sprawach    usprawnienia działań Spółki,  w  zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych,
 7. bieżące przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz aktualizacja danych w zakresie prowadzonych spraw    zawartych na stronie internetowej Spółki do  Biura obsługi Spółki,
 8. prowadzenie, archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum zakładowego prowadzonej przez siebie dokumentacji,
 9. zastępowanie innych pracowników na zlecenie przełożonych,
 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych.