BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. informuje,  iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. (ul. Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław).
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław
  Sp. z o.o. jest Piotr Chałaszczyk (bezp.info@gmail.com).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu:

 1/ złożenia deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,

2/zawarcia z TBS Wrocław Sp. z o. o. umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej zawarciem,

3/ zawarcia z TBS Wrocław Sp. z o. o. umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, garażu, dzierżawy terenu  oraz  i  w celu realizacji postanowień  umownych (złożenia  innych dokumentów związanych z jej zawarciem),

4/ rozliczenia  czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych  TBS  Wrocław Sp. z o. o. umów,

5/ zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS  Wrocław Sp. z o. o. na  zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z ww. umów,

6/ zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym
  do realizacji  ww. celów.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy  o ochronie danych osobowych.

W celu  realizacji  celu  określonego w ust. 3 pkt 1 niezbędne jest wyrażenie zgody Pani/ Pana na przetwarzanie danych osobowych  w niżej określonej treści:  

Przyjmuję/jemy do wiadomości ww. informację oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu złożenia Deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Wrocław , dnia ....................................                                              ..................................................

                                                                                            imię i nazwisko oraz adres osoby wyrażającej zgodę